Передплатна кампанія - 2019 триває! Наш індекс: 61250.

5 СЕСІЯ ГОЛОВИ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111P1013894

(Із сесії районної ради)

Минулої п'ятниці депутати районної ради зібралися на по­зачергову, 5-у сесію, яку прове­ла голова районної ради Окса­на Супрунець за участю голови райдержадміністрації Віталія Олійника. Спектр питань, ви­несених на розгляд, доволі ши­рокий — від функціонування бі­бліотечної системи району до роботи дорожніх підприємств та техногенної безпеки. І, звіс­но ж, депутати мали змогу ви­словити та з'ясувати проблеми, які хвилюють їхніх виборців. Що ж до питань, передбачених по­рядком денним, запитань не виникало, оскільки всі вони по­передньо обговорені на засі­даннях постійних депутатських комісій.

Отож директор централь­ної районної бібліотеки Любов Кравчук проінформувала де­путатів та запрошених селищ­ного та сільських голів про ро­боту очолюваного нею закладу як організаційно-методично­го центру для сільських біблі­отек, про формування книжко­вих фондів району, про цікаві заходи, які проводяться в цен­тральній та сільських бібліо­теках (до речі, про це нерід­ко розповідається на сторінках нашої газети). У прийнятому рі­шенні стосовно цього питан­ня зазначено: здійснити заходи щодо поновлення бібліотечно­го фонду та забезпечити під­ключення бібліотечних закла­дів до мережі Інтернет.

Цього дня на сесії розгля­нуто і затверджено ряд район­них програм, які діятимуть в ни­нішньому та в наступні роки, зокрема: соціального захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування; оздоровлен­ня і відпочинку дітей та учнів­ської молоді; профілактики і лікування стоматологічних за­хворювань; розвитку забезпе­чення функціонування систе­ми оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних си­туацій; фінансової підтримки дорожніх підприємств з утри­мання автомобільних доріг за­гального користування в зимо­вий період в межах Уманського району; забезпечення техно­генної та природної безпеки району. Кожна з цих програм передбачає відповідне фінан­сування з районного бюдже­ту, як і ще одна програма — підтримки діяльності редакції радіомовлення міста Умані та Уманського району на 2016­2019 роки.

В районі з 2014 року діє комплексна програма «Турбо­та», тож на цій сесії до неї вне­сено зміни, зокрема до розділу «Порядок проведення виплат» (йдеться про надання соціаль­них послуг пільговим категорі­ям громадян), що також перед­бачає додаткове фінансування.

В нинішньому році виникла необхідність прийняття районної програми організації харчуван­ня учнів 1-4 класів та дітей піль­гових категорій загальноосвіт­ніх навчальних закладів району. Ії доцільність, мету та завдання обґрунтував з трибуни сесійно­го засідання новопризначений начальник відділу освіти Бо­рис Бондар. Фінансуватиметь­ся програма за рахунок коштів районного бюджету, інших дже­рел, не заборонених чинним за­конодавством.

Так чи інакше будь-яке пи­тання життєдіяльності району не обходиться без фінансово­го забезпечення, що викликає необхідність внесення змін до районного бюджету. Тож на­чальник фінансового управлін­ня Микола Івасюк розповів про пропоновані зміни до районно­го бюджету на 2016 рік. Він за­уважив, що вони викликані змі­нами в частині міжбюджетних трансфертів (за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів) та внесенням змін до Податко­вого кодексу, які вплинуть на надходження податку на до­ходи фізичних осіб замість 15 відсотків, та внесенням змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування» в частині встановлення єдиного внеску для платників у розмірі 22 відсотки до бази нарахуван­ня єдиного внеску.

Микола Якович розповів про джерела зміни районного бюджету. За рахунок економії бюджетних коштів зберігається 20-відсоткова надбавка вчите­лям за престижність професії. Центральній районній лікарні збільшено фінансування май­же на 400 тисяч гривень для здійснення заходів по профі­лактиці та лікуванню грипу. За­пропоновано й ряд інших змін до бюджету, з якими погодили­ся депутати.

Депутат Людмила Даценко звернулася із депутатським за­питом з приводу руйнування до­роги державного значення, що пролягає через село Сушківка, великоваговими вантажни­ми автомобілями. Жителі села, які проживають на централь­ній вулиці, просять обмежити рух важкого транспорту, оскіль­ки вже зараз їхні будинки руйну­ються, руйнується й нещодав­но відремонтований за кошти районного та місцевого бюдже­тів унікальний сільський обе­ліск Слави, стають непридатни­ми до користування два мости через річку Уманку. З цього при­воду Людмила Павлівна зверта­ється до Служби автомобільних доріг у Черкаській області. Цей запит підтримали її колеги в се­сійній залі.

5 СЕСІЯ ГОЛОСУЮТЬ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111P1013900

Після завершення сесій­ного засідання Оксана Супрунець прокоментувала журна­лістам окремі з розглянутих питань. Зокрема, вона з болем зазначила, що сьогодні бага­то фінансових проблем держа­ва перекладає на плечі місце­вих бюджетів — насамперед це те ж таки харчування дітей у школах. Та й з приводу піль­гових перевезень в громад­ському транспорті немало нарі­кань сільських жителів: міфічна «держава» для них десь там, далеко, а звертаються до міс­цевих рад, вимагаючи того, що їм задекларовано.

— Отже, щоб вирішувати нагальні проблеми сільських громад, маємо всі дружно на­повнювати районний і місцеві бюджети, не упускаючи будь-якого джерела надходжень, — підсумувала Оксана Анатоліївна.

Т.БОРОДИНСЬКА.

Новини інформагентств

Читати всі новини...