Передплатна кампанія - 2019 триває! Наш індекс: 61250.

1452933235 img 2850

Минулої п'ятниці відбулася розши­рена нарада із очільниками селищної та сільських рад, яку провели голова райдержадміністрації Ві­талій Олійник та голова районної ради Оксана Супрунець. Головним у цій розмові було фінансове питання, яке, врешті, ви­значає всю господарську діяльність кожної сіль­ської громади та району в цілому.

Начальник фінансо­вого управління райдерж­адміністрації Микола Івасюк повів мову про те, якими ж шляхами можна збільшити надходження до місцевих бюджетів, по­передньо узагальнивши виконання селищного та сільських бюджетів в час­тині власних надходжень за 2015 рік — їх загаль­на сума склала 57,3 млн. грн., що становить 134,2 відсотка до заплановано­го. Додатково мобілізова­но коштів до місцевих бю­джетів 14,9 млн. грн.

1452933276 img 2849

Таке зростання надхо­джень зумовлене тим, що з 1 січня 2015 року до се­лищного і сільських бю­джетів почав надходити акцизний податок у розмі­рі 5 відсотків від роздріб­ного продажу підакцизних товарів (пиво, алкоголь­ні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше пальне). Протягом мину­лого року надходження від цього податку скла­ли 19,7 млн. грн. і 98,7 % з них надійшли від продажу пального до сільських бю­джетів, на території яких розміщені автозаправ­ні станції (а їх 12). Кошти спрямовувалися на ре­монт доріг комунальної власності. Відчутними ці надходження стали для Фурманського, Ропотуського, Шаринського, Полянецького, Ладижинського, Дмитрушківського, Краснопільського сільських бюджетів — їхні власні до­ходи збільшилися не на відсотки, а у кілька разів.

Микола Якович та­кож проаналізував над­ходження від податку за землю та висловив свої обґрунтовані міркуван­ня щодо упущених мож­ливостей окремими сіль­ськими радами щодо наповнюваності бюдже­тів. (Детальніше про це читайте в наступному ви­пуску газети).

Використання земель­них ресурсів у наповненні сільських бюджетів уза­гальнила в.о. начальника управління агропромис­лового розвитку Вален­тина Мовчанюк. (її виступ на нараді також надруку­ємо в наступному випус­ку «УЗ»).

1452933221 img 2853

Головний спеціаліст з питань комунальної влас­ності районної ради Тетяна Роєнко нагадала сільським головам про за­конодавчі вимоги щодо місцевих податків і зборів.

1452933226 img 2857

Про податкову базу та не­використані можливості грошових надходжень до сільських бюджетів розпо­вів начальник Уманської ОДПІ Володимир Сліпченко.

1452933288 img 2859

На нараді розглядали й актуальне питання сьо­годення — утримання до­ріг в зимовий період. Про це повів мову головний спеціаліст відділу місто­будування, архітектури та житлово-комунально­го господарства райдержадміністрації Анатолій Панасенко. Він розповів, що територією району проля­гає 1256 км доріг, в тому числі 863 км — дороги комунальної власності. Шляхи загального корис­тування знаходяться на балансі Служби автомо­більних доріг у Черкаській області.

1452933246 img 2861

Цієї зими на розчи­щенні доріг району пра­цювало 10 одиниць тех­ніки, яку залучила філія «Уманський райавтодор», та 11 робітників цього під­приємства. Розчищено 150 км доріг загального користування, викорис­тано 500 тонн посипкового матеріалу, 700 літрів пально-мастильних мате­ріалів, пальним допомага­ли і сільськогосподарські підприємства.

На автошляхах райо­ну забезпечено сталий рух транспорту. Однак проблемними залишали­ся ділянки виїздів з до­ріг другорядного значен­ня, а також підйоми на головних дорогах, які про­ходять через Гереженівку, Доброводи, Оксанину, Юрківку, Острівець. Що­правда, керівники сіль­госппідприємств, які гос­подарюють у Оксаниній та Доброводах, погодилися при ускладненні погодних умов надавати техніку для упорядкування доріг. Є труднощі і в розчищенні доріг у Свинарці, Фурманці, Коржовій Слобідці.

У критичному ста­ні сьогодні техніка, яка є на балансі «Умансько­го райавтодору» — вся вона 1970/75 років випус­ку, і в зимовий період це особливо відчувається, оскільки постійно вихо­дить з ладу. Та й недофінансування з боку дер­жави, а отже й відсутність пального ускладнює за­безпечення належної ро­боти дорожньої служби під час снігопадів.

Утримання доріг кому­нальної власності здій­снюється за рахунок ко­штів місцевих бюджетів та виконання соціаль­но-партнерських угод. З метою забезпечення за­довільних умов руху ав­тотранспорту і безпеки дорожнього руху в зи­мовий період райдержадміністрація рекомендує сільським радам уклада­ти договори з керівника­ми підприємств на розчи­щення доріг від снігових заметів.

На запобіганні надзви­чайних ситуацій в зимо­вий період наголошувала у своєму виступі голо­вний спеціаліст відділу з питань цивільного захис­ту та оборонної роботи райдержадміністрації Віра Сакал.

1452933232 img 2864

В. о. начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господар­ства, головний архітектор району Олена Вербовська

1452933291 img 2871

розповіла про пра­вила утримання водних об'єктів, які є на терито­рії району, а державний інспектор з охорони на­вколишнього природно­го середовища Черкась­кої області Юрій Мулько нагадав про відповідні за­конодавчі акти щодо збе­реження та утримання зе­лених насаджень, а також про правила благоустрою населених пунктів. Дореч­ним у цьому плані був і виступ директора ТОВ «Еко-клінер» Дениса Бон­даря, який проінформував сільських голів про надан­ня послуг з вивезення по­бутових відходів.

Актуальна тема на сьогодні і захворюваність населення на ГРВІ та грип. Який же стан у на­шому районі? Розповісти про це запросили голов­ного лікаря Уманської цен­тральної районної лікар­ні Інну Добрянську.

1452933309 img 2877

Вона з тривогою говорила, що ситуація дуже складна, хворих з гострими усклад­неннями, пневмоніями госпіталізують, задіюючи ліжка майже всіх від­ділень. Однак, як не див­но, Міністерство охорони здоров'я чомусь вперто не хоче називати це епі­демією. До того ж медич­на галузь в нашій державі постійно недофінансовується, навіть у цій склад­ній ситуації різкого зрос­тання захворюваності.

Військовий комісар Уманського об'єднаного військового комісарі­ату Ігор Святий проа­налізував хід 6-ї хви­лі мобілізації в нашому районі, наголосивши на неналежному обліку військовозобов'язаних у населених пунктах Уман­щини.

1452933278 img 2847

Кожне з обговорюва­них питань прокомен­тувала голова районної ради Оксана Супрунець та підсумувала роботу на­ради.

Т.БОРОДИНСЬКА.


Новини інформагентств

Читати всі новини...