1442988947 2

Минулого тижня, 22 верес­ня, відбулася 48-а сесія ра­йонної ради, яку провів голо­ва районної ради Олександр Дячук. В її роботі взяв участь і голова райдержадміністрації Віталій Олійник. «Для ни­нішнього складу депутатсько­го корпусу це остання чергова сесія» — зазначив Олександр Олександрович, тож своє­рідним підсумком стало вру­чення Подяк районної ради найактивнішим обранцям гро­мади району — за їхню плід­ну депутатську діяльність: М.В.Гордію, В.П.Мальченку, B. І.Чекаленку, О.А.Мордачу, П.А.Кравчуку, В.К.Качану, C. М.Войченку, Б.Г.Пахолюку, А.М.Матерянському, О. Д. Андруху, О.В.Тихонюку, О.М.Пепчуку, А.Р.Фесуну, A.І.Кисілю, С.В.Гнатюку, М.І.Козорізу, а В.О.Осадчому вручено таку нагороду за особистий внесок у розви­ток спорту району. Подяка­ми також відзначена волон­терська діяльність підприємцяB. В.Лаути та волонтерсько­го центру «До Перемоги» (І.А. Безпалько). За зайняте пер­ше місце в обласному кон­курсі «Краща сільська рада року» першість визнано за Паланською сільською радою, тож О.Дячук вручив відповід­ний диплом голові цього села П.Ф.Кучеренку. А селищний голова Бабанки М.А.Байда та керівник кочубіївського ФГ АФ «Базис» депутат В.О.Осадчий приймали подяки від Віталія Олійника за розвиток волей­болу і зайняті призові місця команд цих населених пунктів в обласних змаганнях товари­ства «Колос».1442988923 3

В ході пленарного засідан­ня депутати аналізували ви­конання районного бюджету за перше півріччя 2015 року. Основні цифри озвучив на­чальник фінансового управлін­ня райдержадміністрації Мико­ла Івасюк. За цей період обсяг доходної частини районного бюджету склав 96,2 млн. грн. В складі доходів: субвенції з дер­жавного бюджету у сумі 76,5 млн. грн., що становить 99,7 % планових призначень, та ба­зова дотація — 1,4 млн. грн., з обласного бюджету отрима­но субвенцій 324,2 тис. грн. Від селищного та сільських бю­джетів надійшло субвенційних коштів у сумі понад 3 млн. грн. За перше півріччя 2015 року до районного бюджету надій­шло 13,9 млн. грн. власних та закріплених доходів, що ста­новить 138 % до затверджено­го плану. Додатково до район­ного бюджету мобілізовано 3,9 млн. грн. платежів.

Видаткова частина загаль­ного фонду районного бюдже­ту за перше півріччя 2015 року виконана в обсязі 97,5 млн. грн., що становить половину до річних призначень. У по­рівнянні до відповідного пе­ріоду минулого року видатко­ва частина збільшилася на 7,9 млн. грн. На утримання уста­нов освіти спрямовано 33,4 млн. грн., на охорону здоров'я — 14,9 млн. грн., на заклади соціального забезпечення — 2,6 млн. грн., культури і мис­тецтва — 1,8 млн. грн., органів місцевого самоврядування — 614 тис. грн.

Микола Якович також про­інформував депутатів про про­поновані зміни до районного бюджету 2015 року, які викли­кані розподілом додатково­го фінансового ресурсу та змі­нами в частині міжбюджетних трансфертів. Збільшено ви­даткові статті районного бю­джету: відділу освіти — більш як на 2 млн. грн., районній лі­карні — 540 тис. грн., центру первинної медичної допомоги — на 229 тис. грн., управлінню праці та соціального захисту населення — на 5,2 млн. грн. Внесені й інші зміни.

Фінансування галузі освіти не задовольняє її потреб, хоча з районного бюджету постій­но спрямовуються додаткові кошти. Тож депутат Людмила Даценко висловила стриво­женість всіх освітян з приводу можливої відміни 20-відсотко-вої надбавки за престижність професії. Підтримав її депутат Володимир Мальченко, аргу­ментуючи це тим, що надбав­ка виплачується з районного бюджету, а він постійно пере­виконується.

Підсумовували на сесії і те, як проведено в нашому ра­йоні оздоровлення дітей вліт­ку 2015 року. Про це розпові­ла начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Наталія Станіславчук. Вона зо­крема зазначила, що в райо­ні проживає 4273 дітей. Влітку цього року послугами оздоров­лення та відпочинку охопле­но 3435 дітей, що становить 80,5% їх загальної кількості, в тому числі 1439 дітей пільго­вих категорій. В селах райо­ну було організовано роботу 59 відпочинкових пришкільних таборів з денним перебуван­ням. На підготовку і проведен­ня оздоровчої кампанії вико­ристано із місцевого бюджету 486 тис. грн., залучено спон­сорських, батьківських коштів більше мільйона гривень.

Про стан законності, бо­ротьби із злочинністю та ре­зультати діяльності прокура­тури Уманського району за 8 місяців 2015 року проінфор­мував в.о. прокурора райо­ну юрист І класу Сергій Короп. За звітний період до Єдино­го реєстру досудових розслі­дувань внесено відомості про 555 вчинених кримінальних правопорушень, з яких по 414 провадженнях досудове роз­слідування закінчено, в тому числі 329 кримінальних прова­джень закрито, 91 криміналь­не провадження направлено до суду з обвинувальними ак­тами. З метою захисту прав та інтересів громадян і держави до Уманського міськрайонного суду пред'явлено 12 позовів, розглянуто і задоволено 11 по­зовів на суму більше мільйона гривень. Прокуратурою району вживаються заходи щодо про­тидії корупції.

Про роботу територіаль­ного центру соціального об­слуговування розповіла його директор Наталія Кицик. Вне­сено зміни до районної комп­лексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки, зокрема в час­тині фінансування пільг сім'ям учасників АТО. Зміни внесено і до програми зайнятості насе­лення району.

На сесії також прийнято нові програми: щодо медич­ного, соціального забезпечен­ня, психологічної реабілітації учасників АТО та вшануван­ня пам'яті загиблих учасни­ків АТО; підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв; про­філактики та лікування судин­но-мозкових захворювань. Депутати надали дозвіл Уман­ському районному центру пер­винної медико-санітарної до­помоги на передачу приміщень в оренду, в тому числі і примі­щення площею 651,7 кв.м, роз­ташованого в села Дмитрушки. Затверджено статут Фурманського ДНЗ «Горобинка» та передано його в комунальну власність села Фурманка. До комунальної власності села Родниківка передано майно­вий комплекс місцевої загаль­ноосвітньої школи. Депутати розглянули та погодили ряд інших питань, що потребують колегіального вирішення.

На сесії прийнято звер­нення щодо збільшення чи­сельності медичних праців­ників у сільських лікувальних закладах, текст якого озву­чив депутат Юрій Притула, та направлено голові райдержадміністрації.

Т.БОРОДИНСЬКА.