Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Про це свідчать проміжні результати спостереження

У неділю українці обира­ли нових представників міс­цевої влади. Явка виборців прогнозовано не була висо­кою. За даними ЦВК, вона становила 46,6 %, проте по­рогу явки закон не встанов­лює, тож волевиявлення вважається дійсним.

Детальніше...

На підставі Закону Украї­ни «Про військовий обов'язок і військову службу», Ука­зу Президента України від 17.02.2015 року №88/2015 «Про строки проведення чер­гових призовів, чергові при­зови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військо­вослужбовців у 2015 році», Директиви начальника Гене­рального Штабу ЗС України від 27.02.2015 року №3, з ме­тою організованого прове­дення в строки з 1 квітня 2015 року по 31 травня 2015 року призову на строкову військо­ву службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України громадян чоловічої статі, яким до дня відправлення у частини ви­повнилося 20 років та стар­ших осіб, які не досягли 27 річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову вій­ськову службу НАКАЗУЮ:

Детальніше...

Відповідно до Закону України «Про державне ре­гулювання у сфері комуналь­них послуг», Указу Прези­дента України від 10 вересня 2014 року №715 «Про затвер­дження положення про На­ціональну комісію, що здій­снює державне регулювання у сферах енергетики та кому­нальних послуг»

Детальніше...

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державно­го регулювання господарських відносин.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний тран­спорт» тарифна політика повинна забезпечувати баланс між плато­спроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а та­кож задовольняти підприємницький інтерес та забезпечувати розвиток автомобільного транспорту.

Детальніше...

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про міс­цеве самоврядування в Україні», нака­зу Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.11.2009 р. № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку та­рифів на послуги пасажирського авто­мобільного транспорту», розглянувши звернення ТОВ «Круїз-Авто» та приват­них перевізників, які здійснюють пере­везення на міських автобусних маршру­тах, за результатами розгляду робочою групою з перевірки тарифів на житло­во-комунальні, ритуальні послуги та послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті, беручи за основу розрахунки ТОВ «Круїз-Авто»,

Детальніше...

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве са­моврядування в Україні», наказом Мініс­терства транспорту та зв'язку України від 17.11.2009 р. № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспор­ту», виконавчий комітет Уманської міської ради повідомляє про оприлюднення ре­гуляторного акта «Про встановлення та­рифу на проїзд у міському пасажирсько­му автомобільному транспорті м.Умань».

Спосіб оприлюднення: проект рішення та відповідний аналіз регуляторного впли­ву оприлюднено в газеті «Уманська зоря» та на офіційному сайті Уманської міської ради в мережі Інтернет за адресою: www. urnan-raCa.qov.ua в розділі «Регуляторна політика», рубрика «Оприлюднення про­ектів регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції до зазначе­ного проекту рішення приймаються в пись­мовому вигляді протягом одного місяця з дня опублікування регуляторного акта за адресою: 20300, м. Умань, площа Леніна, 1, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., телефон (04744) 3-72-78, факс 3-30-63.

Проект рішення виконавчого коміте­ту «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м.Умань» (додається).

Аналіз регуляторного впливу (дода­ється).

Перший

заступник міського голови

С.КЛОЧКО.

Чітке знання та дотри­мання стандартів законо­давства, стратегічне ба­чення напрямку розвитку державного управління - су­часний код кар'єрного успіху державного службовця.

У 2015 році Конкурс про­водиться ввосьме і є одним із видів підвищення квалі­фікації. Традиційно цього-річ у Конкурсі можуть брати участь державні службов­ці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які належать до ІІ-V11 категорії посад і мають відповідний стаж державної служби:

- у номінації „Кращий ке­рівник" - загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на ке­рівних посадах не менш як два роки;

- у номінації „Кращий спеціаліст" - загальний стаж державної служби не менш як два роки.

Для проведення І туру Конкурсу з метою визначен­ня переможців обох номі­націй Уманською райдержадміністрацією утворено Організаційний комітет з проведення І туру Конкурсу.

Державні службовці, які бажають взяти участь в Конкурсі, подають заяву та відповідні документи Орга­нізаційному комітету з про­ведення І туру Конкурсу до 27 березня 2015 року.

Організацію проведення Конкурсу забезпечує Уман­ська районна державна адміністрація.

Матеріали на участь в Конкурсі необхідно подати відділу організаційно-кадро­вої роботи апарату райдержадміністрації за адресою: Уманська райдержадміністрація, пл. Леніна, 1.

Телефон для довідок: 3-70-29.

Райдержадміністрація.

вартості 1м3 артезіан­ської питної води: для насе­лення — 12,00 грн., для організацій та підприєм­ців — 13,00 грн., за водо­користування водою без лічильника з 1 людини при нормі споживання 3 м3 в мі­сяць — 36,00 грн.

Детальніше...