Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

9 4 3

В грудні минулого року Косенівській сільській бібліотеці спо­внилося 95 років. Про іс­торію її створення, а за­одно про своїх нинішніх і колишніх односельців розповідає завідуюча цим просвітницьким за­кладом Надія Миколаїв­на УСТІЛАС.

МИНУЛЕ...

Історія Косенівської сільської бібліотеки бере свій початок, за спога­дами старожила села Ю.Є.Фіалка, з 1920-х років. За його словами, за ініціа­тиви активного молодого вчителя Єпіфанія Королькова було створено малень­ку бібліотеку з 250-300 книг, які були знайдені на гори­щі місцевої школи або ж по­даровані вчителями із сво­їх домашніх бібліотек. 25 книг подарував священик, дарували і заможні селяни: Федір Гуцал, Ярофей Лисань, Андрій Кравченко та інші. Завідувачем бібліоте­ки став за власним бажан­ням Порфирій Бурлаченко. Сам він був дуже цікавою людиною, любив читати, у селі його вже давно назива­ли «книголюб». Невдовзі за сприяння Єпіфана Королькова при хаті-читальні було створено літературний гур­ток, а також драматичний, хоровий і музичний.

У 1922 році кількість книг, газет і журналів у сіль­ській бібліотеці поступово зростає, її масово відвіду­ють і молодь, і діти, адже на той час була повністю відновлена 4-класна сіль­ська школа. Завідувачем бібліотекою став сільський активіст Степан Атаманчук, який при цьому часто орга­нізовував різні цікаві свята.

Наступного року на від­критих зборах громада села підтримала пропози­цію побудувати сільський клуб. Виділили з кар'єру камінь та заготовили де­ревину, а сільська рада, яку на той час очолював Я.В.Яровенко, виділила на будівництво 27 тисяч кар­бованців.

В 1927 році відсвятку­вали урочисте відкриття Будинку культури — най­більшого і найкращого на той час в районі. Місцеві старожили розповідають, що ця будова планувалась як двоповерхова, але, оче­видно, не вистачило ко­штів. Зате зробили гарний купол з балконом, де в свя­та постійно грав духовий оркестр, яким керував Кім Головченко.

В 1929 році бібліотека вже мала тисячу екземп­лярів книг, які користува­лися широкою популярніс­тю у населення. Про роботу цього закладу у 30-40-х ро­ках минулого століття, на жаль, відомо дуже мало. Під час Другої світової війни 1939—1945 років бібліотека не працювала.

Після війни Косенівка поступово відроджується, відновлюється й робота Бу­динку культури, який чудом уцілів. Почали знову пра­цювати різні гуртки, а також бібліотека. Сучасники мо­жуть не повірити, але тоді жителі села навіть займа­ли чергу за книгами та пе­ріодикою.

В 1956-1 970 роках завідуючою бібліотеки пра­цювала Євдокія Кирилівна Бурлаченко. За ці роки установа суттєво змінила своє обличчя — завдяки Євдокії Кирилівні та її чо­ловікові Івану Платоновичу, який був талановитим художником, музикантом, поетом, бібліотека набула гарного естетичного вигля­ду та стала однією з кращих в районі. Книгозбірня на той час вже мала 5000 екземп­лярів книг, і з роками книж­ковий фонд постійно попо­внювався. Популярністю у населення користувалася науково-пізнавальна література, художні твори, осо­бливо на військово-патріо­тичну тематику.

Варто відзначити, що протягом 1974-1990 років, як пише у своїй книзі «Косенівка» уродженка цього села Ніна Фіялко, «За двад­цять років подихати книж­ковим пилом встигли біблі­отекарі М.Ю.Орлик (єдиний чоловік), О.Д.Улановська, Л.С.Гуцал, Л.І.Мельник, Д.І.Поліщук, О.П.Ямковенко, Т.П.Вискушенко, Л.С.Шнир та інші».

І СУЧАСНІСТЬ

З серпня 1990 року за­відуючою Косенівською сільською бібліотекою пра­цює Надія Миколаївна Устілас. Завдяки її старанням заклад став справжнім про­світницьким та культур­ним центром села, а його завідуюча займає призові місця в районному конкурсі «Кращий сільський бібліо­текар року». В бібліотеці постійно проводяться різні ці­каві масові заходи для всіх категорій населення,

9 4 1 1

залу­чаючи при цьому учителів місцевого НВК, працівників Будинку культури та музею-садиби К.М.Дерев'янка. Діти охоче стають учасни­ками флешмобів, екскурсій, книжкових мандрівок тощо. Для розширення світогляду юних односельців прово­дяться цікаві зустрічі, всеу­країнські тижні читання, бесіди, конкурси, вікторини, аби прищеплювати молоді та юнацтву любов до рід­ного краю, до України.

9 4 2

В закладі створено ку­точок «Центр інформації» та картотеку швидкого до­ступу до інформації, завдя­ки чому кожен відвідувач може знайти відповіді на свій запит.

Підготувала до друку Т.БОРОДИНСЬКА.

Новини інформагентств

Читати всі новини...