Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

9 4 1

 

 

До400-річчяпершоїписемної згадки про Умань

У 2011 році мною було видано першу книгу «Істо­рії уманських вулиць», в якій на основі історичних документів описано істо­рію будинку по вул. Жов­тневої революції №1, у якому на початку ХХ сто­ліття знаходився готель «Ново-Європейський».

Останні публікації в місцевій пресі та висту­пи по телебаченню пока­зують, що в місті є люди, які ставлять під сумнів факт знаходження у цьо­му будинку готелю «Но­во-Європейського» і впер­то називають його готель «Європа».

Неправильна назва закріпилася і ви­користовується й нада­лі через дві світлини, зроблені на початку ХХ століття. Невідомий фо­тограф сфотографував будинок з вул. Микола­ївської (нині вул. Радян­ська) та вул. Дворцової (нині вул. Жовтневої ре­волюції) і на світлині по­милково зазначив, що це готель «Європа».

Щоб остаточно розві­яти сумніви стосовно на­зви готелю, звернемося до документів.

На одній із світлин мож­на помітити, що крім не­правильної назви готелю невірно вказана вулиця: зображено частину вул. Дворцової, а підписано як вул. Дворянська (нині вул. Ленінської «Іскри»). З цього можна зробити висновок, що фотограф був немісцевим, оскільки він не тільки не запам'ятав повну назву готелю, а навіть назву цен­тральної вулиці.

Газета «Провинци­альный Голос» від 13 червня 1914 року у за­мітці «Сюрприз со второ­го этажа» повідомляла: «Вчера днем из окон Ново-Европейской гостинницы была выброшена коробка с нечистотами, попавшая на голову проходившему по Николаевской ул. г. Немировскому...».

До нашого часу збере­глося три видання адрес-календарів за 1904, 1911 та 1914 роки. У кожній із книг подається опис уман­ських готелів. Так от, у жод­ній з книг не згадується про готель з назвою «Євро­па». У всіх трьох виданнях згадується тільки готель «Ново-Європейський». У календарі за 1911 рік вка­зана навіть адреса готе­лю. Готель «Ново-Євро­пейський» знаходився на розі двох вулиць - Дворцо­вої та Миколаївської.

У газетах, що виходили в місті на початку ХХ сто­ліття, взагалі немає згадки про готель «Європа», зга­дується тільки готель «Но­во-Європейський».

Про знаходження у цьому будинку готелю «Ново-Європейського» повідомляє газета «Уман­ська зоря» від 7 грудня 1947 року. У статті «Вули­цею Жовтневої револю­ції» відомий уманський історик, журналіст, краєз­навець М.Ф. Комарницький пише наступне: «Ве­ликим приватним готелем «Ново-Европейская гостинница» розпочинався довгий ряд будівель Дворцової вулиці. Проти готе­лю містилася незграбна, присадкувата дерев'яна будівля театру-цирку...».

Таким чином історич­ні документи доводять, що у будинку №1 по вул. Жов­тневої революції знахо­дився готель «Ново-Єв­ропейський». На будівлі, у якій нині знаходиться місь­кий відділ міліції, розміще­на пам'ятна дошка про те, що тут у минулому знахо­дився готель «Ново-Єв­ропейський» та насправ­ді вона ніякого відношення до цього будинку немає, тут знаходилося «Уман­ське повітове земство».

Перерахованих доку­ментів досить, щоб у цьо­му питанні поставити оста­точну крапку. А для цього пропоную пам'ятну дошку з міського відділу міліції перенести на вул. Жов­тневої революції, 1, а на її місці почепити іншу до­шку «Уманське повітове земство».

У цьому році місто від­значатиме 400-ту річни­цю найдавнішої писемної згадки про м. Умань. Якщо ми претендуємо назива­тися туристичним містом, то пора навести порядок у висвітленні його історії і не вводити в оману як ту­ристів, так і жителів міста. Сподіваюсь, що уманській громаді вистачить політич­ної волі повернути будівлям їхні історичні назви.

В. ДАВИДЮК, старший науковий співробітник Уманського краєзнавчого музею.

Новини інформагентств

Читати всі новини...