Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

До400-річчяпершої писемної згадки про Умань

Вперше після століт­нього забуття на книжкові полиці повертаються ціка­ві з історичної точки зору документи. Це факсиміль­ні видання календарів на 1904 та 1911 роки. Фото­копія оригіналу адрес-ка­лендаря на 1904 рік всі ці роки зберігалася в Уман­ському краєзнавчому му­зеї, а ось книга-календар на 1911 рік знову стає відомою широкому колу уманців тільки завдячую­чи Олені Василенко — за­відуючій бібліотекою за­гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. Цю кни­гу Олені Борисівні пере­дала її бабуся Домнікія Хроннікова, а їй в свою чергу подарував її батько Петро Папіров, який при­дбав її у 1911 році.

Гортаючи ці календарі, детальніше пізнаєш істо­рію рідного міста. Це одні із перших відомих докумен­тів, у яких за алфавітом по­даються прізвища домов­ласників міста початку ХХ століття. Календарі нада­ють повне уявлення про адміністративні установи, навчальні заклади, релігій­ні конфесії Умані того часу.

У книгах відсутні деякі сторінки. Не дивлячись на це, вони викликають чи­малий інтерес у тих, кому не байдужа історія Ума­ні. Календарі публікують­ся мовою оригіналу із збе­реженням стилю викладу і всіх мовних особливостей часу їх видання.

До змісту історичної частини потрібно підходи­ти з критичної точки зору, особливо того розділу, де описується національно-визвольне повстання укра­їнського народу під прово­дом Максима Залізняка та Івана Гонти - Коліївщина. Тим, хто цікавиться цими історичними подіями, про­поную прочитати книгу ві­домого археолога, істори­ка України та краєзнавця Уманщини Григорія Юхи­мовича Храбана «Спалах гніву народного». Проте ця обставина не зменшує значення першодруку для сучасника, хоч як на те­перішній історико-дослідницький рівень, ці праці не­вибагливі і не претендують на вичерпність поруше­ної видавцями теми, а тим більше - на незаперечність точки зору, інтерпретації та висновків видавців стосов­но історичних подій, що від­бувались на Уманщині.

Книги видані завдяки фінансовій підтримці до­слідника історії міста та ха­сидизму Хазіна Хаіма та приватного підприємця Анжеліки Маципури.

Дане видання буде ко­рисним і цікавим для всіх, кого цікавить наше місто та його історія. Книгу можна замовити у ВПЦ «Візаві», вул.Тищика, 18/19.

В.ДАВИДЮК, старший науковий спів­робітник Уманського краєзнавчого музею.