Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

35 2 1

Друге вересня — ві­копомна дата в сві­товій історії. Сімдесят ро­ків тому цього дня 1945 року був підписаний Акт про без­застережну капітуляцію мілі­таристської Японії. Для нас, українців, ця подія знако­ва ще й тому, що до неї при­четний наш земляк, видат­ний полководець і військовий дипломат, легендарний ге­нерал, Герой України Кузь­ма Миколайович Дерев'янко, який тоді представляв ра­дянське Верховне Головноко­мандування при штабі союз­них військ на Тихому океані.

Свято бережуть його пам'ять на Уманщині, адже він родом з Косенівки. На його малій батьківщині ство­рено музей-садибу.

Про цю неординар­ну особистість розповідає книга «Легендарний гене­рал», видана десять років тому його племінницею Л.М.Трохименко. «Виходець із простої трудової сім'ї, він з честю пройшов нелегкий шлях від курсанта військової школи до начальника штабу армії і дипломата високого державного рівня, — написа­ла в своїй передмові Лари­са Миколаївна. — Його бойо­вий шлях проліг через важкі життєві випробування і бит­ви Другої світової війни — від фінської кампанії, оборонних боїв початку Великої Вітчиз­няної війни і до переможних боїв на Західному і Східно­му фронтах. Сучасні істо­рики гідно оцінюють вклад К.М.Дерев'янка в справу під­няття авторитету України в світі й утвердження її суве­ренітету».

Народився він 14 лис­топада 1904 року в багато­дітній сім'ї малоземельного сільського каменотеса. Піс­ля закінчення Косенівської двокласної церковно-приходської школи навчався в Уманській гімназії та Тальнівській агропрофшколі. В наступні роки закінчив Хар­ківську школу червоних старшин, спеціальне відді­лення Військової академії ім.М.В.Фрунзе. Під час Вели­кої Вітчизняної війни воював у складі Північно-Західного, Степового, 2-го і 3-го Укра­їнських фронтів, брав без­посередню участь в боях у Курській, Бєлгород-Харківській, Корсунь-Шевченківській, Умансько-Батошанській, Яссько-Кишинівській, Будапештській, Віденській операціях. Генерал-лейте­нант К.М.Дерев'янко викону­вав важливі дипломатичні мі­сії в Австрії, Японії. В 37 років він став генералом.

Тоді, в 1945 році, весь світ облетіло фото, яке до­бре відоме людям старшо­го покоління. На ньому зо­бражено молодого генерала, який підписує на борту лінко­ра «Міссурі» Акт про безза­стережну капітуляцію Японії. Підписати цей документ його уповноважило Верховне Го­ловнокомандування Радян­ських Збройних Сил.

Його заслуги відзначе­но високими урядовими на­городами. Велику Вітчизня­ну війну Кузьма Миколайович закінчив кавалером всіх пол­ководчих орденів — Суворо­ва, Кутузова, Богдана Хмель­ницького. Мав він і нагороди зарубіжних країн.

Мужній воїн, вихова­ний суворим армійським життям, генерал був ніжно прив'язаний до рідної зем­лі, усієї великої родини. Проживаючи після війни в Москві, він використовував найменшу можливість, аби хоч на кілька днів відвіда­ти рідну йому Косенівку, по­бачитися з матір'ю, яку по-синівськи трепетно любив і шанував.

Прожив наш славет­ний земляк усього 50 років — далися взнаки чотири роки дипломатичної служ­би в Японії: надто великою виявилася доза опромінен­ня від атомних бомбар­дувань Хіросіми і Нагасакі. Але життя його було таким насиченим, що пам'ять про нього залишилася в іс­торії. Навесні 2007 року К.М.Дерев'янку присвоєно звання Герой України.

В.ЛИСЕНКО,

уродженець Косенівки.

Підготувала до друку Т.БОРОДИНСЬКА.