Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

9 4 3

В грудні минулого року Косенівській сільській бібліотеці спо­внилося 95 років. Про іс­торію її створення, а за­одно про своїх нинішніх і колишніх односельців розповідає завідуюча цим просвітницьким за­кладом Надія Миколаїв­на УСТІЛАС.

Детальніше...

9 4 1

 

 

До400-річчяпершоїписемної згадки про Умань

У 2011 році мною було видано першу книгу «Істо­рії уманських вулиць», в якій на основі історичних документів описано істо­рію будинку по вул. Жов­тневої революції №1, у якому на початку ХХ сто­ліття знаходився готель «Ново-Європейський».

Останні публікації в місцевій пресі та висту­пи по телебаченню пока­зують, що в місті є люди, які ставлять під сумнів факт знаходження у цьо­му будинку готелю «Но­во-Європейського» і впер­то називають його готель «Європа».

Детальніше...

До400-річчяпершої писемної згадки про Умань

Вперше після століт­нього забуття на книжкові полиці повертаються ціка­ві з історичної точки зору документи. Це факсиміль­ні видання календарів на 1904 та 1911 роки. Фото­копія оригіналу адрес-ка­лендаря на 1904 рік всі ці роки зберігалася в Уман­ському краєзнавчому му­зеї, а ось книга-календар на 1911 рік знову стає відомою широкому колу уманців тільки завдячую­чи Олені Василенко — за­відуючій бібліотекою за­гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. Цю кни­гу Олені Борисівні пере­дала її бабуся Домнікія Хроннікова, а їй в свою чергу подарував її батько Петро Папіров, який при­дбав її у 1911 році.

Детальніше...

Як і в кожному селі, в Гродзевому шанують історію своєї малої батьківщини. У збереження правди про майже столітній відрізок життя села великий вклад вніс вчитель місцевої школи М.П.Чопенко та його колеги, а по­тім і працівники сільської ради. З вдячністю згадують тих, хто закладав підвалини колективного господарства, важкою і самовідданою працею примножував його здобут­ки, будував і створював об'єкти соціальної сфери, які слу­гують і сьогоднішньому поколінню.

Детальніше...

Міщанське кладовище на околиці Умані з'явилося в ХІХ столітті. На той час воно складалося з двох частин: католицької і пра­вославної. На католиць­кій ділянці пам'ятники на могилах були надзвичай­но дороговартісні та кра­сиві. Православна частина була біднішою та прості­шою. На початку ХХ сто­ліття кладовище було зна­чно розширене. Неподалік від старого було виділе­но площу, де ховали менш заможних громадян міста.

Детальніше...

3 4 3

Минуло 135 ро­ків від дня наро­дження таланови­того уманського художника-педа­гога Подхалюзіна Герасима Микола­йовича. Його твор­ча постать і нада­лі залишається маловідомою. На­лежного визна­ння живописець не отримав ні при жит­ті, ні після смерті, можливо, причи­на у майже повній втраті мистецької спадщини худож­ника, а та невелика колекція його жи­вописного доробку, що знаходиться у фондовому зібран­ні Уманського кра­єзнавчого музею, вказує, що Герасим Подхалюзін — мистець світлого та­ланту, тонкий колорист, майстер ліричного крає­виду та живого портрета.

Детальніше...

35 2 1

Друге вересня — ві­копомна дата в сві­товій історії. Сімдесят ро­ків тому цього дня 1945 року був підписаний Акт про без­застережну капітуляцію мілі­таристської Японії. Для нас, українців, ця подія знако­ва ще й тому, що до неї при­четний наш земляк, видат­ний полководець і військовий дипломат, легендарний ге­нерал, Герой України Кузь­ма Миколайович Дерев'янко, який тоді представляв ра­дянське Верховне Головноко­мандування при штабі союз­них військ на Тихому океані.

Детальніше...

zima

Шановні читачі, давайте уявимо собі, що газета «Уманська зоря» провела опиту­вання мешканців міста з приводу того, як парк «Софіївка» впливає на емоційний стан людини, яка відвідувала парк, пройшовшись його стежинами. Безперечно, відповідь бу­ла б осмисленою: «Так, емоційне збудження домінує...».

Детальніше...

Новини інформагентств

Читати всі новини...