фото

Серед музикантів на­шого міста є немало яскравих особистостей, які присвятили себе слу­жінню мистецтву, творчим пошукам і знахідкам та звершенням. Одна з них — Таїса Василівна Клос. Ми пишаємося, що живе­мо і працюємо поряд з цим відданим музиці педаго­гом нашого рідного Уман­ського музичного учили­ща. Вона вже протягом 60 років є наставником для десятків своїх учнів, які також обрали метою жит­тя служіння музиці, мис­тецтву.

Життя Таїси Василів­ни наповнене яскравими, цікавими творчими подія­ми. В післявоєнному 1946 році відновила свою роботу Уманська музична школа, і після навчання її випус­кники змогли продовжи­ти свою освіту в музичних училищах та мистецьких закладах країни. Тож і Та­їса Василівна з відзнакою закінчила Київське музичне училище та інститут ім.Гнєсіних в Москві і по­вернулася в рідну школу вже як викладач. Праг­нення продовжувати про­фесійне навчання стало традицією і для випус­кників Таїси Василівни.

В 1963 році в Ума­ні було відкрито музич­не училище. З момен­ту народження цього навчального закладу Т.В.Клос — викладач від­ділу фортепіано та кон­цертмейстер хору. То­дішній директор училища І.М.Буланов запросив на роботу чудових музикантів-піаністів, таких, як: Л.Я.Гойхман, А.Пайова, В.Е. Патріціо, І.І.Пінчук, Л.Тахтєєва, Ж.Л.МІхєєва, А.Ф.Шпак, І.І.Бурчик, які об'єдналися в творчий ко­лектив, і зазвучала музи­ка — в ансамблях педаго­гів і студентів, в сольних і тематичних концертах. Це був час високих ви­мог: програмних, виконав­ських, інтелектуальних, час об'ємних яскравих програм.

За роки роботи в му­зичному училищі наш улю­блений педагог Т.В.Клос випустила 70 спеціаліс­тів, більшість з яких про­довжили навчання в консерваторіях та музич­но-педагогічних інститутах. Вона сувора, вимоглива до себе і до учнів, об'єктивна в оцінюванні сил та мож­ливостей своїх вихованців. Таїса Василівна завжди ці­кавиться творчими досяг­неннями учнів та колег, ви­являючи при цьому таку рідкісну та неоціненну го­товність слухати та ділити­ся досвідом. В її особі від­діл має безкомпромісного гарячого критика, що збуджує музичний дух та є ін­дикатором музичної сові­сті та грамотності. її стиль і музичне кредо педагога проявляються через такі якості, як витонченість, співучість та м'якість звуковираження. Вона не сприй­має прагматизму, який вихолощує поетичність у виконавстві.

Т.Клос вважає себе щас­ливою людиною, адже все життя вона займається улю­бленою професією. В трав­ні цього року вона відзначає 60-річчя трудової діяльності та 80-річчя з дня народжен­ня. Далеко не кожному да­ровано зустрічати такі дати, продовжуючи свою педа­гогічну діяльність і залиша­ючись взірцем для сотень людей, які її знають і по­важають. Ці дати знамен­ні і для її багаточисленних учнів, які підтримують з нею тісні людські та професійні зв'язки. «Географія» її випус­кників досить-таки широка: міста України, Росії, Австра­лія, Америка, Ізраїль і, звісно ж, уманські музиканти.

Всі вони — з далеких і близьких доріг — бажа­ють своєму улюбленому на­ставнику, надійному друго­ві і колезі:

«Пусть Музыка как тема

Ваших жизненных традиций

Вольеться стройно

в цепь

прекрасных вариаций,

Пройдя по жизни много

трансформаций,

Звучит уверенно,

достойно і мажорно!»

В свою чергу Таїса Ва­силівна завжди дає наста­нови своїм колегам та со­ратникам: берегти святу до Музики любов.

Колеги та випускники.