Передплатна кампанія - 2019 триває! Наш індекс: 61250.

class="WordSection1">

DSCN4031

На минулому тижні відбу­лося засідання колегії відділу освіти за участі керівників на­вчальних закладів та праців­ників відділу освіти.

На порядок денний ви­несені питання про затвер­дження плану роботи освітніх закладів на 2015-2016 на­вчальний рік та про результа­тивність навчання у класах з поглибленим та профільним вивченням предметів техно­логічного, суспільно-гумані­тарного, спортивного циклів. Заступник начальника відділу освіти О. І. Мельник, доповідаючи з першого пи­тання, відзначила, що відділ освіти за 2014-2015 навчаль­ний рік виконав визначений план роботи в повному об­сязі.

Також вона акцентувала­ся увага на тому, що визна­чальним фактором успіху, результативності та головної рушійної сили будь-яких змін в освіті була й залишається особистість педагога, завдя­ки чому спостерігаються по­зитивні напрацювання.

Були озвучені та затвер­джені основні заходи річно­го плану роботи відділу на 2015/2016 навчальний рік.

В обговоренні взяли участь директор НВК №6 Світлана Надєіна, завідуюча дошкільним навчальним за­кладом №3 Наталія Матяж, директор Будинку дитячої та юнацької творчості Алла Тичінська.

Про результативність на­вчання за попередній на­вчальний рік у класах з по­глибленим та профільним вивченням предметів техно­логічного, суспільно-гумані­тарного, спортивного циклів присутніх ознайомила заві­дуюча міським методичним кабінетом Інна Трохименко.

Безпосередньо про до­сягнені успіхи у навчанні та труднощі на їх шляху гово­рили директори шкіл №№5,9 Валерій Гармаш та Ірина Тенц.

О. САМОТОКА.


Новини інформагентств

Читати всі новини...