Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Одним із головних за­вдань виконавчої влади України є виконання пока­рань, що не пов'язані з по­збавленням волі засудже­ного, які надають змогу людині виправитись шля­хом виконання покладе­них на неї судом певних обов'язків та обмежень. 21 листопада 2001 року в Україні було створено кри­мінально-виконавчу ін­спекцію, діяльність якої і полягає у виконанні таких покарань.

Детальніше...

Відповідно до прийнят­тя ряду змін в законодавстві України, з дня офіційного опу­блікування наказу Міністер­ства юстиції України від 31 бе­резня 2015 року № 466/5 «Про деякі питання надання відо­мостей з Єдиного державно­го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (7 квітня 2015 року) набуває чинності Порядок надання ві­домостей з Єдиного держав­ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та визнаються такими, що втратили чинність накази Мі­ністерства юстиції України:

Детальніше...

Усі ми хочемо жити в пра­вовій державі, яка декларує надання певних гарантій в сфері соціального захисту. Та часто забуваємо, що і на нас, як членів суспільства, покла­дено певні обов'язки.

Детальніше...

Міністерством юсти­ції України запровадже­но систему надання елек­тронних онлайн-сервісів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що спро­щує механізм надання відо­мостей з Єдиного держав­ного реєстру.

Детальніше...

У чинному законодав­стві не дано визначення по­няття «працююча особа». Водночас, згідно зі стат­тею 11 Закону України «Про загальнообов'язкове дер­жавне пенсійне страхуван­ня» фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподат­кування (єдиний податок, фіксований сільськогоспо­дарський податок), є застрахованими особами.

Детальніше...

25 жовтня 2014 року у газеті «Голос України» опу­бліковано Закон України від 14.10.2014 «Про прокурату­ру». Вказаним законодавчим актом визначено правові за­сади організації прокурату­ри України, систему проку­ратури, статус прокурорів, порядок здійснення проку­рорського самоврядування, а також систему і загальний порядок забезпечення діяль­ності прокуратури.

Детальніше...

Про це йшла мова на черговій коорди­наційній нараді, яку провів голова райдержадміністрації Віталій Олійник. Під час наради обговори­ли питання порядку надання, а також ме­ханізм призначення житлових субсидій населенню району.

Детальніше...

Кабінетом Міністрів України прийнята поста­нова від 28 лютого 2015 року № 106 «Про вдоско­налення порядку надання житлових субсидій».

Детальніше...