Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Почесною грамотою ви­конавчого комітету уманської міської ради нагороджено:

за високий професіона­лізм, вагомий внесок у реалі­зацію державної програми соціального захисту населення та з нагоди дня народження — АКСЬОНОВУ Олену Ана­толіївну провідного фахів­ця із соціальної допомоги від­ділення соціальної допомоги вдома Центру соціальних по­слуг управління праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради;

за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, ва­гомий внесок у реалізацію дер­жавної програми соціального захисту населення та за підсум­ками роботи Центру соціальних послуг управління праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради в 2014 році — БАЗИЛЕВСЬКУ Вікто­рію Вікторівну директора Центру соціальної реабіліта­ції дітей-інвалідів «Пролісок» Центру соціальних послуг управління праці та соціаль­ного захисту населення Уман­ської міської ради,

ДЯЧЕНКО Надію Пили­півну директора Реабіліта­ційного комплексу для людей з особливими потребами Центру соціальних послуг управлін­ня праці та соціального захис­ту населення Уманської місь­кої ради,

КОВАЛЬСЬКУ Катери­ну Олексіївну бухгалтера відділу бухгалтерської служ­би Центру соціальних послуг управління праці та соціаль­ного захисту населення Уманської міської ради,

КЕРЕЗ Ліну Володимирів­ну — медичну сестру цілодо­бового чергування стаціонар­ного відділення для постійного або тимчасового проживання громадян Центру соціальних послуг управління праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради;

за вагомий внесок у реа­лізацію державної політики у сфері надання адміністратив­них послуг, високий професіо­налізм, сумлінне виконання по­садових обов'язків та з нагоди дня народження —ПАРХОМЮК Юлію Валеріївну — державного адміні­стратора відділу адміністра­тивних та дозвільних процедур виконавчого комітету Уман­ської міської ради;

за активну громадську ді­яльність, самовідданість, висо­кий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків Чор­нобильської катастрофи, та з нагоди відзначення 29-ї річниці Чорнобильської катастрофи — ВИСОКОЛЯНА Дмитра Васильовича ліквідатора аварії на Чорнобильській атом­ній електростанції І категорії, інваліда війни II групи, члена Уманського міського благодій­ного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України»,

ПОЛІВОДУ Миколу Макси­мовича — ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній елек­тростанції І категорії, інваліда війни II групи, дитину війни, чле­на Уманського міського благо­дійного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України»,

САВІЦЬКОГО Василя Пе­тровича — ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції І категорії, чле­на Уманського міського благо­дійного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України»,

СТАРОДУБА Василя Да­ниловича — ліквідатора ава­рії на Чорнобильській атом­ній електростанції І категорії, інваліда війни ІІІ групи, чле­на Уманського міського благо­дійного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України»,

ЦИГАНЕНКА Петра Лу­кича — ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній елек­тростанції І категорії, інваліда війни III групи, члена Умансько­го міського благодійного фон­ду інвалідів «Союз Чорнобиль України»;

за високий професіона­лізм, вагомий внесок у реа­лізацію державної програми соціального захисту населен­ня та з нагоди дня народжен­ня ЛОГВІНЕНКО Євдокію Прокопівну — завідувача від­ділення соціальної допомоги вдома Центру соціальних по­слуг управління праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради;

за відповідальне ставлен­ня до роботи, високу профе­сійну майстерність, багаторіч­ну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників житлово-ко­мунального господарства і побутового обслуговування населення —ПРИМІСЬКУ Валентину Василівну — майстра-перукаря чоловічого залу товариства з обмеженою відповідальністю «Уманчанка»,

ШАЧКОВСЬКУ Ольгу Федорівну головного бух­галтера товариства з обмеже­ною відповідальністю «Уманчанка».