Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Почесною грамотою ви­конавчого комітету уманської міської ради нагороджено:

за високий професіона­лізм, вагомий внесок у реалі­зацію державної програми соціального захисту населення та з нагоди дня народження — АКСЬОНОВУ Олену Ана­толіївну провідного фахів­ця із соціальної допомоги від­ділення соціальної допомоги вдома Центру соціальних по­слуг управління праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради;

за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, ва­гомий внесок у реалізацію дер­жавної програми соціального захисту населення та за підсум­ками роботи Центру соціальних послуг управління праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради в 2014 році — БАЗИЛЕВСЬКУ Вікто­рію Вікторівну директора Центру соціальної реабіліта­ції дітей-інвалідів «Пролісок» Центру соціальних послуг управління праці та соціаль­ного захисту населення Уман­ської міської ради,

ДЯЧЕНКО Надію Пили­півну директора Реабіліта­ційного комплексу для людей з особливими потребами Центру соціальних послуг управлін­ня праці та соціального захис­ту населення Уманської місь­кої ради,

КОВАЛЬСЬКУ Катери­ну Олексіївну бухгалтера відділу бухгалтерської служ­би Центру соціальних послуг управління праці та соціаль­ного захисту населення Уманської міської ради,

КЕРЕЗ Ліну Володимирів­ну — медичну сестру цілодо­бового чергування стаціонар­ного відділення для постійного або тимчасового проживання громадян Центру соціальних послуг управління праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради;

за вагомий внесок у реа­лізацію державної політики у сфері надання адміністратив­них послуг, високий професіо­налізм, сумлінне виконання по­садових обов'язків та з нагоди дня народження —ПАРХОМЮК Юлію Валеріївну — державного адміні­стратора відділу адміністра­тивних та дозвільних процедур виконавчого комітету Уман­ської міської ради;

за активну громадську ді­яльність, самовідданість, висо­кий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків Чор­нобильської катастрофи, та з нагоди відзначення 29-ї річниці Чорнобильської катастрофи — ВИСОКОЛЯНА Дмитра Васильовича ліквідатора аварії на Чорнобильській атом­ній електростанції І категорії, інваліда війни II групи, члена Уманського міського благодій­ного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України»,

ПОЛІВОДУ Миколу Макси­мовича — ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній елек­тростанції І категорії, інваліда війни II групи, дитину війни, чле­на Уманського міського благо­дійного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України»,

САВІЦЬКОГО Василя Пе­тровича — ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції І категорії, чле­на Уманського міського благо­дійного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України»,

СТАРОДУБА Василя Да­ниловича — ліквідатора ава­рії на Чорнобильській атом­ній електростанції І категорії, інваліда війни ІІІ групи, чле­на Уманського міського благо­дійного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України»,

ЦИГАНЕНКА Петра Лу­кича — ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній елек­тростанції І категорії, інваліда війни III групи, члена Умансько­го міського благодійного фон­ду інвалідів «Союз Чорнобиль України»;

за високий професіона­лізм, вагомий внесок у реа­лізацію державної програми соціального захисту населен­ня та з нагоди дня народжен­ня ЛОГВІНЕНКО Євдокію Прокопівну — завідувача від­ділення соціальної допомоги вдома Центру соціальних по­слуг управління праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради;

за відповідальне ставлен­ня до роботи, високу профе­сійну майстерність, багаторіч­ну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників житлово-ко­мунального господарства і побутового обслуговування населення —ПРИМІСЬКУ Валентину Василівну — майстра-перукаря чоловічого залу товариства з обмеженою відповідальністю «Уманчанка»,

ШАЧКОВСЬКУ Ольгу Федорівну головного бух­галтера товариства з обмеже­ною відповідальністю «Уманчанка».

Я хочу твердо вірити,

На цілий світ кричати:

«Не смійте, звірі, моїх

учнів убивати!»

Їх мати з болем виряджала у солдати...

І що тепер? Груз «200»

зустрічати?

Її надію, ангела, синочка ви уби ли,

А матір умиватися

сльозами залишили?

Ночами мучитись,

страждати, голосити,

У муках вік свій

доживати, а не жити.

Я хочу, щоби ніколи

Дошки жодної на школі

не відкри ли,

Щоб не з'явилось жодної учнівської могили.

Курмашев, Ліскін,

Слонський

Толя.

Спокійно спіть. Ми не

забудем

вас ніколи.

Не дай, Бог, люди,

матері і вчителю дітей ховати!

Героям слава! Україні

слава!

Нас не подолати!

Л.ЛІСОВА,

вчитель української

мови та літератури,

заслужений учитель

України, УНВК «ЗОШ

ст. №7-колегіум».

Почесною грамотою ви­конкому Уманської міської ради нагороджено:

Детальніше...