Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Учитель! Це високе і гор де слово невтомного праце­люба несе вчителька однієї з найвідоміших у місті шкіл — Уманської загальноосвіт­ньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.С.Пушкіна Римма Воло­димирівна Балакіна.

Промайнули непомітно 62 роки недоспаних ночей, перевірок зошитів, зразко­вих поурочних планів, ціка­вих задумів.

Скільки вдячних учнів і батьків згадують теплими словами цю гарну, віддану дітям, одержиму в усіх важ­ливих справах учительку!

Адже це вона навчила їх любити рідну домівку, ви­вчати історію школи, міста Умані, його вулиць, визна­чних місць, пам'яток культу­ри, звабила працею журна­ліста, музейної справи.

Завдяки зусиллям Римми Володимирівни в школі проводиться велика пошу­кова і краєзнавча робота. Це вона облаштувала кабінет-музей О.С.Пушкіна, відкрила Музей історії школи, підтри­мує разом із учнями тісний зв'язок із усіма музеями на­шого міста.

Не злічити кількість проведених нею відкритих уро­ків для молодих учителів міста, району, області. Ні­коли не почуєш від неї слів: «не хочу», «не буду», «не можу», «не знаю». Дивуєшся її постійному бажанню вчи­тися, думати, експеримен­тувати, творити. Римма Во­лодимирівна має ґрунтовну теоретичну підготовку, воло­діє методикою викладання предмету, постійно впрова­джує нові форми навчання, стимулює роботу учнів, пра­цює з талановитою молоддю в Малій академії наук, бере активну участь у виставці педагогічних технологій, роз­робляє нестандартні уроки та виховні заходи, методич­ні рекомендації.

Кожне слово учительки карбоване правдою, вірніс­тю, щедрістю душі, любов'ю до рідної України. Її кредо — плекати в дитині Людину різнобічно розвинену, твор­чу особистість, яка житиме за законами Любові, Прав­ди, Добра, Краси, Людяності.

Ось така вона — моя ко­лега, наставниця, окрилена в праці, гарна, порядна, на­дійна людина, подруга. Має багато нагород, їй можна довірити будь-яку справу.

Римму Володимирівну добре знають у місті, лю­блять, схиляючи шанобли­во голови у поклоні під час зустрічі. I вона того варта, бо довела кожним днем сво­го славного життя, що світ існує на доброті та відпові­дальності перед людьми.

8 березня Римма Воло­димирівна святкує ювілейну дату. I сьогодні вона перепо­внена творчими задумами, мріями, невідкладними про­блемами.

Нехай же Ваша, Риммо Володимирівно, трудо­ва стежина й надалі світить­ся веселковим квітом! Наші найтепліші, найщиріші по­бажання:

Хай щастям і радістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата,

Хай радісно й довго пливуть Ваші роки і кращають учні від року й до року!

Від імені педагогічно­го, учнівського колекти­вів, батьківської громад­ськості — Р. ФІЛОНОК,

учитель Уманської загаль­ноосвітньої школи І-ІІІ сту­пенів №1 ім. О. С. Пушкіна.

Новини інформагентств

Читати всі новини...