Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

9 2 1

Польовою дорогою, на­поєною духмяним запахом стиглих хлібів, польових кві­тів і співом птахів у піднебес­сі, йдуть двоє - статечна жін­ка і дівча. Її Величність Доля в особі бабусі (вчительки від Бога) проводжає дівча у світ Пізнання. Так завжди в люд­ському житті - на його почат­ках хтось завжди нас веде, - а далі, за тим, прадавнім, - «Я тобі відкрив двері, далі йди сам».

А далі доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Уман­ського державного педаго­гічного університету імені Павла Тичини Тетяна Воло­димирівна Кузнець не тільки долала дорогу сама, а й вела і веде інших за собою.

Доро­га сьогоднішніх надбань Те­тяни Володимирівни почина­лася зі спадщини пращурів і батьків, які вели її по жит­тю - успішне закінчення се­редньої школи із золотою медаллю, не менш успіш­не навчання в педагогічно­му інституті, вчителювання і не менш успішний захист дисертації в Київському уні­верситеті ім.Т.Г.Шевченка та здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук.

Творення себе у стінах сьогоднішнього Умансько­го педагогічного універси­тету Тетяна Володимирівна розпочала з 1987 р. на поса­ді асистента, старшого ви­кладача, згодом - доцента кафедри суспільних дисци­плін. Уже в 1992 р. була наго­роджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», а в 1993 - 1996 рр. - завідувач кафедри українознавства. За старанну працю 1996 р. була нагороджена Почесною гра­мотою Міністерства освіти України. У 2000 - 2003 рр. на­вчалася в докто­рантурі Київсько­го національного університету імені Тараса Шевченка. 2007 р. отримала вчене звання про­фесора кафедри історії України. Того ж року вдруге нагороджена Почес­ною грамотою Міністерства освіти і науки України. Про­тягом 10 років очолювала кафедру історії України, а з 2013 р. працює на посаді де­кана історичного факульте­ту. Цього ж, 2013, року захис­тила дисертацію, здобувши вчений ступінь доктора істо­ричних наук.

У такій щоденній ході мостилася Путь. Тетяна Во­лодимирівна протоптувала свої стежки, не сподіваючись на чужі. Дорога книги і знань та наполеглива праця ста­ли причинками появи науко­вої школи, що бере початок з 2005 р. Науковець висту­пила ініціатором створення науково-дослідної лабора­торії «Історичне краєзнав­ство Уманщини», а з 2008 р. очолила науково-дослід­ний інститут «Історія та ар­хеологія Південно-Східного Поділля». Основними досяг­неннями наукової школи про­фесора Тетяни Володимирів­ни Кузнець у цих інституціях є 2 докторські дисертації, 10 кандидатських, з них 5 - під керівництвом Тетяни Воло­димирівни. Сьогодні вона здійснює наукове керівни­цтво написанням 6-ти дисер­тацій. Члени наукової школи опублікували 16 монографій, більше 500 статей у фахових виданнях.

Тривалий час Тетя­на Володимирівна є голо­вним редактором збірника наукових праць «Регіональ­ні проблеми української істо­рії», а з 2015 р. зареєстрова­но як всеукраїнське наукове видання збірник наукових праць «Уманська старови­на». З 2009 р. здійснюється науковий проект «Сторінки усної історії Уман­щини», у межах якого видрукува­но 7 томів краєз­навчого матеріалу. Щорічно інститут, а відтак і лабора­торія, проводять три наукові кон­ференції: «Історія Уманщини в іме­нах» (березень), «Проблеми регі­ональної історії» (травень), «Уман­ські краєзнавчі чи­тання» (грудень). З часу оформлення наукової школи під керівництвом про­фесора Тетяни Во­лодимирівни Кузнець проведено більше 30-ти нау­кових конферен­цій, на яких апро­бовано результати історичних та історико-кра-єзнавчих досліджень. Без­посередньо перу Тетяни Во­лодимирівни належить 5 монографій, 2 посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, 10 праць на­вчально-методичного харак­теру, загалом більше 120-ти наукових публікацій. 2008 р. професор була нагородже­на нагрудним знаком «За на­укові досягнення», а 2012 р. - нагрудним знаком «Петро Могила».

Однією з граней науко­вих уподобань професора є непроминущий краєзнавчий інтерес, результатом якого є цінні історичні розвідки, що стали надбанням громад­ськості Уманщини.

Невід'ємною рисою акаде­мізму Тетяни Володимирівни є плекання молодого науковця - починаючи з наукового гурт­ка, через курсову, бакалавр­ську, дипломну, магістерську роботи до вченого ступеня.

Життєвим кредо Тетяни Володимирівни - і як людини, і як декана історичного факультету - є прагнення у щоденній роботі наближа­ти студентів до усвідомлен­ня одвічних істин: шанувати і поважати людей, любити ді­тей, бо вчитель той, хто всьо­го себе до останку віддає ді­тям. Тетяна Володимирівна свідома того, що саме вчи­тель історії вводить дитину у світ знань про минувшину рідного народу, його трагіч­ну і героїчну долю. Життє­вим обов'язком випускникам факультету звучить наста­нова громадянської відпо­відальності перед великим українським народом як іс­ториків України, молодої ге­нерації української інтеліген­ції, надії та опори української держави.

25 лютого 2016 р. вель­мишановній Тетяні Володи­мирівні виповнюється 55 літ. Складаємо високу пошану за велику працю, за мудрість, людяність і зичимо гарно­го здоров'я, світлої радос­ті в житті, родинного затиш­ку, сповнення надій і задумів.

Колектив Вашої рідної кафедри історії України.

Новини інформагентств

Читати всі новини...