Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Банери

Уманська зоря

Останні публікації

Погода

На самісіньке Різдво мала щастя народитися ав­торитетна в нашому місті людина, багаторічний ша­нувальник «Уманської зорі» і щирий друг її колективу Микола Никифорович Бесараб.

Родом він з Черні­гівщини, але більша час­тина його активного життя пройшла в нашому Уман­ському краї. Він кадровий військовий, вихований на кращих традиціях Зброй­них сил України. У званні полковника вийшов у за­пас. Та свій багатий життє­вий досвід присвятив соці­альній адаптації звільнених в запас кадрових військо­вослужбовців та членів їх сімей відповідно до держав­ної програми України, яка здійснюється на базі Уман­ського агротехнічного коле­джу. Під його керівництвом в Уманському гарнізоні 1229 офіцерів, прапорщиків, вій­ськовослужбовців контрак­тної служби отримали ци­вільні професії.

Микола Никифоро-вич бере активну участь у встановленні і поглиблен­ні співпраці з Німецьким аграрним центром у роз­робці концепції сільсько­го зеленого туризму і впро­вадженні її в навчальний процес, в національно-па­тріотичному вихованні мо­лоді. Викладач, спеціаліст вищої категорії, член на­вчально-методичної комі­сії з навчальної дисциплі­ни «Захист Вітчизни». Його трудовий стаж — 45 років, зокрема в коледжі — пів­тора десятка років. У його життєвих набутках — десят­ки трудових відзнак, дер­жавних нагород. Він удо­стоєний відзнаки Уманської міської ради «За заслуги пе­ред містом», адже ж бере активну участь в громад­ському житті міста і району, військового гарнізону.

А ще наш колектив вва­жає Миколу Никифорови­ча своїм колегою, адже він є членом Національ­ної спілки журналістів Укра­їни, друкується на сторін­ках «Уманської зорі» та інших періодичних видань, є співавтором та упорядни­ком книг «Відлуння афган­ських гір», «Герої Чорноби­ля поруч», фотоальбомів «Герої-визволителі Уман­щини», «Навічно в пам'яті народній».

Добропорядність, до­брозичливість, щирість, го­товність завжди прийти на допомогу іншим — дале­ко не повний перелік люд­ських рис і чеснот, які харак­теризують нашого ювіляра. І от у цьогорічний Різдвя­ний день Микола Никифорович відзначає свій му­дрий життєвий ювілей —70. Побажаємо ж шанованому Миколі Никифоровичу: щоб Ваше життя було світлим і радісним, як цей святковий день, а дружні привітання додали життєвої наснаги в скарбничку Вашої душі. Не­хай людська шана буде по­дякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння творити до­бро. Нехай Вам Бог допома­гає, здоров'я посилає.

З повагою — колектив «Уманської зорі».