Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

10 8 2

 

До 400-річчя першої писемної згадки про Умань

Кожен, хто в тій чи іншій мірі долучався до вивчення та ана­лізу культурної спадщини нашо­го краю, неодмінно дійде до од­нозначного висновку - творча Умань вже не одне століття якіс­но вирізняється, поміж більшості провінційних українських міст та містечок, своєю особливою кре­ативною аурою. Особливий оре­ол Уманщини сьогодні, — це ніщо інше, як спадок від творчості ве­ликої когорти талановитих мит­ців загальнодержавного та між­народного рівнів.

Плеяда визначних особистос­тей минулого, які у різні часи жили та творили на уманській землі, крім іншого, сформувала сьогодні великий культурологічний потенці­ал сьогодення. Творчі діячі сучас­ності нашого рідного міста, — це завжди неординарні та самобутні митці, які в наші нелегкі часи спро­моглися зробити чималий влас­ний внесок у культурний розвиток української держави.

Саме про одного з митців су­часності, нашого земляка, піде подальша розповідь. Знайом­тесь: Геннадій Анатолійович Клещар — член Національної Спілки художників України, старший ви­кладач кафедри образотворчого мистецтва та мистецької педаго­гіки УДПУ ім. П. Тичини.

Як художник, він сформував­ся у 70-ті роки минулого століття. Природно, що саме з альтерна­тивним мистецтвом цього пері­оду, власне, і ототожнює себе уманський майстер пензля.

Упродовж минулих сорока років Геннадій Клещар - актив­ний учасник мистецьких виста­вок, що їх організовує Національна Спілка художників України, Міністерство культури України. В арсеналі митця біль­ше 10-ти персональ­них виставок, на яких експонува­лись роботи в жанрах книжкової графіки, графічного дизайну та живопису. Близько 50-ти робіт ху­дожника зберігаються у фондах державних галерей та музеїв. Чимало його картин прикраша­ють приватні колекції поціновувачів прекрасного України та за­кордону.

Довгий час майстер вміло поєднував власну виставкову ді­яльність з роботою художнього редактора та художника-графіка видавництв «Наукова Дум­ка», «Молодь», «Дніпро», «Мар­ка України».

Багатогранність таланту уманського художника сучас­ності неабияк підкреслює його особистий і значимий культур­ний внесок у продовження тра­дицій створення марок та худож­ніх конвертів.

Можливо не всім сьогодні ві­домо, що існують маленькі, але дуже цінні витвори мистецтва - поштові марки. Їх колекціону­ють, ними захоплюються та на­віть продають на аукціонах. Ро­бота над створенням поштової марки настільки багатоетапна, що художник приділяє цьому не менше сил, вміння та уваги, ніж створенню повноцінного живо­писного полотна. Зовнішній ви­гляд новоствореної марки — це концептуальне творіння, з автен­тичним власним змістом та сю­жетом, ідеєю та формою.

Чому ж саме цьому рідкісно­му творчому захопленню стільки сил та таланту віддає художник? Причина тому очевидна - родина Геннадія Клещара не одне поко­ління була пов'язана з поштою. Батько Анатолій Михайлович працював на Уманському вузлі зв'язку і все життя збирав марки. У 1991 році він був відзначений дипломом Спілки філателістів Української РСР із присвоєнням звання заслуженого філателіста СФ УРСР та врученням срібного Знаку пошани. Він зібрав чима­лу колекцію марок. Дід Михайло Іванович мав безпосереднє від­ношення до поштового відомства Російської імперії, працював у поштових вагонах і вирушав у далекі рейси: до Кас­пію, у Польщу.

Таким чином, природно, що окрім живопису та графіки наш герой мріяв створювати ще і мар­ки. Художній талант уманчанина з часом досяг професійного рів­ня, свідченням чого є його давня та плідна співпраця з державним видавництвом «Марка України».

Як розповідає сам Геннадій Анатолійович, над однією мар­кою можна працювати більш ніж півроку. За цей значний проміжок часу авторський твір може зазна­ти корінних трансформацій, але буває і таке, що марку створюєш і за дві ночі. Перед тим, як взя­тися до роботи, розповідає май­стер, йому необхідно досконало вивчити історію чи особливості того об'єкта, який маєш відтвори­ти у вигляді марки.

Однією з найулюбленіших ро­біт автора, є художній блок марок та художній конверт «750 років з часу заснування міста Львів», ти­ражем 120 тисяч. І це, напевно, не випадково. Адже творець міні­атюрних поліграфічних шедеврів свого часу навчався у Львівській Академії друкарства ім. Івана Фе­дорова на відділенні графіки.

Не можна обійти увагою се­рію робіт Геннадія Клещара «Ви­датні діячі України». Ще одним яскравим доробком митця в га­лузі графічної мініатюри став ху­дожній конверт до 220-річчя Чор­номорського флоту.

Не оминув талант художника і рідне місто. Древнє місто Умань у 2013 році було увічнено на па­пері в образі іменного худож­нього конверту «Місто Умань. 350 років Магдебурзького права»,

10 8 3

що видрукували накладом у 558 тисяч примірни­ків. Це, беззаперечно, знакова та важлива подія для сучасної істо­рії міста та України загалом.

Не раз ще Умань става­ла джерелом натхнення для ху­дожника. Саме Геннадій Ана­толійович вшанував пам'ять уманського художника - педагога Гера­сима Миколайовича Подхалюзіна (1880-1945 рр), майстра лірич­ного краєвиду та удожника живого портрета, який закінчив Пе­тербурзьку Академію мистецтв. Геннадій Клещар використав твір Г. Подхалюзіна «Будинок Волкон­ських» для створення художньо­го конверту.

10 8 1

Адже ця робота має не лише живопис­не значення, але й історичне. Ві­домий факт, що минуле Умані пов'язане з рухом декабристів в Україні. Саме в нашому місті з 1819 по 1826 рр жив один з ке­рівників Кам'янської управи Пів­денного товариства князь Сергій Волконський. У нього на квартирі збиралися декабристи П. Пестель, В. Давидов. Тут же С. Волконський був заарештований та засуджений до 20-річної каторги.

У фондах Уманського крає­знавчого музею зберігаються жи­вописні твори та матеріали, які розповідають про творчість на­шого талановитого художника. Протягом багаторічної діяльнос­ті Геннадій Клещар був організа­тором та учасником понад 50 ви­ставок, з яких 8 персональних, 5 міжнародних та всесоюзних, 17 виставок Національної Спілки ху­дожників України та Міністерства культури України, 7 виставок книжкової графіки та Всеукраїн­ської філателістичної виставки, що проходила в рамках святку­вання ювілею міста Львова і ба­гато інших. У 2011 році відбулася розширена персональна вистав­ка творчості Геннадія Анатолі­йовича, яка проходила в стінах Уманського художнього музею.

Відомо, що марки вже не одне століття є знаком оплати споживачем поштових послуг. Але, починаючи з ХІХ ст., пошто­ві марки стали самобутнім ви­твором мистецтва. Саме пошто­ва марка вважається візитівкою будь-якої країни світу. З її зо­внішнього вигляду іноземець може скласти перше узагальне­не враження про країну, що їх ви­пускає, та про розвиток мисте­цтва в цій державі.

Приємно, погодьтесь, що за­вдяки таланту нашого сучасника Геннадія Клещара весь світ може познайомитися з багатою куль­турою та історією нашої Укра­їнської Держави. Саме з легкої руки майстра пам'ять про славет­не минуле Умані листами розле­тілась по всьому світу.

У ці дні Геннадій Анатолі­йович відзначає своє 65-річчя. Наукове та творче товариство Умані щиро бажають своєму земляку, художнику та крає­знавцю подальшого творчого натхнення для створення цих мініатюрних за своїм розміром, але величезних за значимістю витворів мистецтва - поштових марок та художніх конвертів.

В. САВЧУК, молодший науковий співробітник Уманського художнього музею.

Новини інформагентств

Читати всі новини...