Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Нині дедалі більше споживачів житлово-комуналь­них послуг встановлюють у своїх помешканнях лічиль­ники води, газу тощо. І пе­реконуються, що вони да­ють змогу заощаджувати, адже роблять споживачів дисциплінованішими і відповідальнішими. Однак, щоб пересвідчитися чи прилад працює правильно, його у визначені строки потрібно повіряти. І ось тут у мину­лі роки виникало запитання: хто має сплачувати за повірку лічильників? Адже різні нормативні акти давали діа­метральні пояснення щодо цього.

Так, у ч. З ст. 28 Зако­ну «Про метрологію та метрологічну діяльність» було зазначено, що періодич­ну повірку, обслуговуван­ня та ремонт (зокрема й де­монтаж, транспортування та монтаж) здійснюють за рахунок підприємств і ор­ганізацій, що надають по­слуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. У постанові Кабміну №869 від 01.06.2011 р. йшлося про те, що повірку лічильників споживачі мають здійсню­вати власним коштом. Ці нормативні неузгодженос­ті давали змогу надавачам послуг користуватися тим нормативним актом, яким їм було зручніше, і не завжди — на користь споживача. Тож люди нерідко стикали­ся з громіздкою процеду­рою повірки засобів обліку, за яку не лише треба було заплатити, а й демонтувати, відвезти на повірку, а потім поставити на місце.

З 1 січня нинішнього року вступив у дію Закон «Про ме­трологію та метрологічну ді­яльність». У ньому є особли­во важлива одна новація, яку відчує на собі кожен. У законі чітко прописані прин­ципи стосунків між надавачами й споживачами послуг в контексті обсягу цих послуг.

Віднині, згідно з цим Законом,усі роботи з об­слуговування лічильників мають проводитися за ра­хунок надавачів послуг - електроенергії, тепла, газу, води. Їхньою ж турботою (а зовсім не мешканців) є й своєчасна повірка цих лі­чильників. Наголошуємо, що всі пов'язані з цим ви­трати уже включені в тари­фи на побутові послуги, і їх не можна тарифікувати по­над цю суму.

Порядок, за яким про­водиться повірка лічильни­ків, затверджений постано­вою Кабміну від 8 липня 2015 року № 474. Там чітко сказа­но, що надавач послуг по­винен поставити до відома мешканця про планову повірку рекомендованим лис­том. Крім того, прописаний обов'язок надавача на час повірки чи ремонту лічильни­ка встановити тимчасовий. Передбачено й ще багато ін­ших важливих для спожива­ча речей.

На практиці це озна­чає, що всю громіздку про­цедуру повірки лічильників беруть на себе комуналь­ники. Виділяти ж кошти на цю процедуру — обов'язок усіх надавачів комуналь­них послуг. До того ж сам закон прийнятий ще в 2014 (!) році, отож у комунальни­ків було достатньо часу, аби підготуватися до реалізації його вимог.

Закон про метрологію — один із базових законів реформи системи техніч­ного регулювання. По суті, ми переходимо від старої радянської системи управ­ління якістю до нової єв­ропейської системи тех­нічного регулювання. За останні півтора року ство­рено законодавчу основу для такого переходу. Це — кардинальна зміна фі­лософії розробки й вироб­ництва товарів і надання послуг. Стара система ба­зувалася на обов'язкових стандартах, ГОСТах, які ре­гулювали абсолютно всі характеристики товару чи послуги, обов'язкової сер­тифікації. Новий підхід до техрегулювання дає біль­ше свободи в розробці пе­ревірку відповідності в залежності від ризику, який несе цей товар. Єдиними обов'язковими вимогами за­лишаються вимоги до без­пеки, які закладені в техніч­них регламентах.

На Черкащині вже чи­мало зроблено для впрова­дження нової системи. При­міром, налагоджено повірку лічильників води, яка тепер повинна здійснюватися за рахунок постачальників. Ла­бораторія ДП «Черкасистандартметрологія», оснащена сучасними проливними повірочними установками, ви­конує повірку, ремонт, об­слуговування та юстування лічильників води, у тому чис­лі квартирних, ДП «Черкасистандартметрологія» та­кож оснащено переносною повірочною установкою АС-П, за допомогою якої можна проводити повірку лі­чильників води на місці екс­плуатації без демонтажу. Так само потужно, за останнім словом техніки, оснащені й інші підрозділи, де можна по­вірити лічильники тепла, газу та інших приладів обліку.

Відтепер споживачі не­суть відповідальність тіль­ки за те, щоб засоби обліку не було пошкоджено, а їх об­слуговування і повірка — уже турбота надавачів послуг. Тим більше, що якщо рані­ше деякі комунальники мали відмовку, мовляв, вартість повірки не входить до тари­фу за послугу, то тепер цьо­го немає: тарифи мають бути розраховані в режимі «все включено», зокрема й повірка засобів обліку. Тож відте­пер ця справа буде не лише безплатною для споживача, а й зручнішою.

Сподіватимемося, що ко­мунальники належно викону­ватимуть свої обов'язки, не вимагаючи зайвого.

М. ЧОРНОПИЩУК, директор ДП «Черка­систандартметрологія».