Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Паростки юннатівсько­го руху, що зародився в Уманському міському цен­трі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, досить скоро зміц­ніли. Майже за чотири десятиріччя він став ма­совим, набув великого змісту. Знати природу, лю­бити її та дбати про гар­монійне в ній співіснуван­ня— потреба душі майже кожного юного громадяни­на України.

Саме цій темі було при­урочене екологічне свято «Давайте, друзі, разом бе­регти природу!»,

Детальніше...

Починаючи з 2009 року, щорічно у третю суботу травня відзначається день Південного Бугу. Довжина цієї ріки складає 806 кіло­метрів. Уманський район теж дає свої води у Півден­ний Буг. Річка Ятрань, яка бере початок біля села Томашівка, впадає в річку Синюху, яка є лише однією з приток Південного Бугу. Утворюється Синюха вна­слідок злиття річок Вели­ка Вись та Тікич і несе свої води у Південний Буг.

Детальніше...

Протягом березня 2015 року в Уманському національному універ­ситеті садівництва про­ходила благодійна ак­ція зі збору макулатури «Чисте довкілля - мир­не небо», мета якої - на­дати посильну допомогу бійцям, які перебувають у зоні АТО.

Детальніше...

У рамках відзначення Міжнародного дня лісу сту­денти Уманського держав­ного педагогічного універ­ситету імені Павла Тичини долучились до природоохо­ронної акції «Посади ліс», що відбулась у березні у Собківському лісництві.

Детальніше...

DSCN0799

Напередодні світлого свята Воскресіння Христово­го, в четвер, працівники під­приємств, установ, організа­цій вийшли на вулиці міста, щоб очистити його від бруду та зробити ошатним.

Потужно працювали в цей день працівники ко­мунального підприємства РЕУ - 2: ремонтували козир­ки під під'їздами, впорядко­вували свої сектори і вже вдруге після зими вичищали вулицю Горького, на якій рух надзвичайно активний.

- На сьогодні всі сили ки­нуті на прибирання нашого міста. Щодня в місті працює 3 бригади по 8 осіб з числа працівників РЕУ - 2. Двірни­ки прибирають свої терито­рії, обрізаємо гілля, приби­раємо прибордюрне сміття. Значний об'єм робіт викона­ли після негоди, - зазначи­ла головний інженер РЕУ - 2 Оксана Ковалюк.

Окремі мешканці розу­міють, що самим комуналь­никам не впоратись з таким об'ємом робіт, а тому розробляють клумби, змітають сміття, не чекаючи кому­нальників, власноруч обрі­зають гілля та повалені піс­ля негоди дерева.

Працювали в цей день тепловики: відновлювали газони, розрівнювали роз­риті під час ліквідації ава­рій площі.

Працівники Умансько­го комунального видавни­чо-поліграфічного підприєм­ства також додавали краси рідному місту: збирали прибордюрний пил, обрізали кущі, білили дерева та бор­дюри. Як зазначив директор підприємства Сергій Новак, до роботи в цей день долу­чились всі працівники під­приємства.

Звичайно, хотілося біль­шого ентузіазму та ініціати­ви від звичайних мешканців міста в питаннях благоу­строю. Та головне — не смі­тити та цінувати працю ін­ших.

С.КОЗІЄНКО.

***

9 квітня в межах Всеукраїнської акції «Зро­бимо Україну чистою!» учні Уманської загальноосвіт­ньої школи № 3 та студен­ти природничо-географіч­ного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Ти­чини займалися упорядку­ванням прибережної смуги Зарембового ставу.DSCN2047

Природоохоронна акція студентами УДПУ та школя­рами ЗОШ № 3 проводиться не вперше. Щороку вони бе­руть активну участь у при­биранні та озелененні до­вкілля.

Цього разу, озброївшись граблями, віниками, лопа­тами та мішками для сміття, школярі і студенти розчища­ли від сухої трави, гілля та побутового сміття територію, що прилягає до Зарембового ставу. Посаджені вздовж во­дойми молоді дерева та кущі стануть своєрідною захис­ною смугою, яка зміцнюватиме береги ставка.

Проведення таких акцій чистоти сприяє не лише по­кращенню благоустрою м. Умані, а й вихованню відпо­відального ставлення учнів­ської та студентської молоді до навколишнього середо­вища.

Тож приєднуймося до наведення чистоти і поряд­ку в нашому місті!

Відділ внутрішньої політики

виконкому міськради.

DSCN0557

З метою покращення са­нітарного стану і комплек­сного благоустрою міста за­тверджена та діє Програма благоустрою, згідно якої ке­рівники підприємств, органі­зацій, установ різних форм власності, навчальних за­кладів, управлінь, відді­лів, служб міської ради зобов'язані підтримувати прилеглі території та терито­рії біля загальноміських доріг в належному стані.

Детальніше...

4562553 3cde7a8c

З настанням теплої погоди стають можливи­ми лісові пожежі: торішня трава швидко висихає на сильному весняному сонці і легко займається від сір­ника або цигарки. Такі по­жежі швидко поширюють­ся, особливо у вітряні дні.

Детальніше...

Наприкінці 2014 року в м. Умані було створено Інспекцію з благоустрою, основним завданням якої є здійснення контролю за дотриманням встановле­них вимог у сфері благо­устрою міста, в тому чис­лі контроль за стихійною торгівлею та розміщенням зовнішньої реклами.

Детальніше...