Сучасний ринок дру­кованих ЗМІ переживає не найкращі часи. Через економічні негаразди в країні рекламний ринок стихає, різко підвищили­ся ціни на газетний па­пір та послуги друку, інші загальновиробничі ви­трати. Знижується го­ловний дохід редакцій — із передплати: навіть найбільш відданому пе­редплатнику доводить­ся вибирати — сплатити комуналку чи передпла­тити газету. Вибір не за­вжди на користь друко­ваного слова.

Існує викривлений по­гляд у суспільстві, за яким офіційні ЗМІ буцімто цілко­вито фінансуються за ко­шти платників податків. Між тим фінансовими засобами їх функціонування є власні прибутки, які редакції отри­мують від інформаційної діяльності. У комунальних газетах внески співзаснов­ників абсолютно різні, але здебільшого — від 10 до 20 відсотків загальних витрат. Коли ж ці 10 відсотків дота­ції планувалися до бюджету при курсі долара 8 гривень, то нинішні реалії дозволя­ють розтягнути бюджетний пиріг при всій жорсткій еко­номії хіба що на місяць-другий. Разом з тим, редакції повертають ці внески в бю­джет: приміром, у «Шполянських вістях» на 1 гривню виділеної торік дотації ре­дакція перерахувала до бю­джету 2 гривні податків.

Редактори комунальних ЗМІ погоджуються, що дер­жавної цензури нині не іс­нує у тому вигляді, в якому була за радянських часів. Проте спостерігаються зловживання з боку чи­новників на різних рівнях, які, користуючись службо­вим становищем, вимага­ють висвітлення тих чи ін­ших тем у певному ракурсі. Щоразу при зустрічах коле­ги-редактори перепитують одне одного, чи не змушу­ють керівники районів но­сити матеріали (чи цілі га­зетні шпальти) до них на «вичитку», чи є намагання втручання у редакційну по­літику. І якщо десь просте­жується тенденція до таких спроб, намагаються їм про­тидіяти спільно.

Інформаційна культура, як і розуміння важливос­ті місії офіційних медіа в суспільстві, набувають осо­бливого значення в умо­вах інформаційної війни з агресором. Та «воюва­ти» подекуди доводиться з окремими владними струк­турами, які вимагають від газети безкоштовних публі­кацій, навіть не підозрюю­чи, що правовою основою висвітлення діяльності ор­ганів влади є Закон «Про порядок висвітлення ді­яльності органів державної влади та органів місцево­го самоврядування в Украї­ні засобами масової інфор­мації».

Чергове засідан­ня асоціації комунальних ЗМІ Черкаської області невипадково відбулося у Жашкові. Районна газе­та «Жашківщина» — одна з тих газет, яка торік не отримала фінансової під­тримки з боку засновни­ків. Тож тягар виживання довелося тягти колекти­ву самотужки. Присутня на засіданні керівник апа­рату райдержадміністрації Антоніна Врочинська розповіла, що зараз вивчається питання щодо виконання засновниками власних договірних зобов'язань, проте остан­нє слово залишається за депутатами райради, які голосуватимуть за бю­джетні питання.

Невиконання засновниками фінансових зобов'язань — один із най­болючіших способів впли­ву на редакційні колективи та їхніх керівників. Еконо­мічна збитковість впли­ває на редакційну по­літику, оскільки газети змушені шукати заробіт­ки, рекламодавця, який хоче отримати взамін пев­ні інформаційні послуги, — сказав під час обгово­рення голова асоціації, головний редактор «Шполянських вістей» Анатолій Вікторук.

Але головним завданням громадської організації, по­ряд з економічними, є питан­ня забезпечення свободи слова, права на інформа­цію. У віддалених населе­них пунктах, де не в кожного є можливість переглядати Інтернет, існує високий рівень довіри до місцевих ЗМІ. Важ­ливо сьогодні, навіть за най­складніших економічних ча­сів, її не розгубити.

Тетяна КАЛИНОВСЬКА. (З газети «Черкаський край»).