Уманська міськрайонна організація Това­риства Червоного Хреста у взаємодії з освітянами міс­та продовжує впроваджу­вати програму «Протидія поширення захворювання на туберкульоз», поширює знання про здоровий спо­сіб життя.

За всебічного сприян­ня директорів шкіл №11 — В.В.Сокирського, №З — А.І.ПІкалюка, №5 — В.С.Гармаша, школи-колегіуму №7 — Л.Д.Матвієнко, №9 — І.І.Тенц, №8 — Г.А.Шелепко, №14 — Т.І.Глущук, №12 — Н.І.Кузьменко міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста, ви­користовуючи різні фор­ми і методи спілкування з учнями середніх та мо­лодших класів, проводить цикл занять із учнівською молоддю. Під час занять діти малюють ромашку, на її пелюстках відобража­ють причини виникнення захворювання, методи та шляхи захисту від тубер­кульозу. Учні обмінюють­ся знаннями про шкідливі звички та їх вплив на ор­ганізм, про роль здорово­го способу життя.

В школах первинні ор­ганізації Товариства Червоного Хреста обладнали інформаційний куточок, де учні можуть дізнатися про напрямки діяльності Това­риства. Тут висвітлюють­ся спільні благодійні акції, заходи.

Доброта об'єднує навко­ло доброчинних справ осві­тян та благодійну громад­ську організацію. Учні шкіл є членами Товариства Чер­воного Хреста, активно під­тримують та поширюють знання про міжнародне гу­манітарне право.

Старшокласники-випускники шкіл №11 та №3,

міськрайонна організація Товариства спільно з ви­кладачами медичної під­готовки підготували гар­ні презентації з подання першої допомоги при трав­мах, раптових захворюван­нях та поширюють їх серед учнів. Вони уміло накла­дають пов'язки, подають допомогу при переломах кісток, опіках, раптових за­хворюваннях.

Н.КИРДАН,

секретар президії міськрайонної

організації Товариства Червоного Хреста.