1

25 лютого під час черго­вого засідання виконавчо­го комітету Уманської місь­кої ради, яке відбулось під головуванням міського голо­ви Олександра Цебрія, чле­ни виконавчого комітету за­слухали та обговорили 15 питань порядку денного, що стосуються різних сфер жит­тєдіяльності міста.

Відповідно до плану ро­боти виконавчого комітету міської ради розглянуто пи­тання про діяльність органу опіки та піклування щодо ро­боти з дітьми-сиротами та ді­тьми, позбавленими батьків­ського піклування.

В Умані органом опіки та піклування є виконавчий ко­мітет міської ради, який від­повідно до законодавства проводить діяльність з на­дання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої бать­ківського піклування, вста­новлення опіки та піклуван­ня над дітьми з відповідним статусом, захищає особис­ті, майнові та житлові права дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування.

Ведення справ поклада­ється на службу у справах дітей. Згідно інформації на­чальника служби у справах дітей Олександра Декарчука, на початок року на терито­рії міста проживало 17 тисяч 704 дитини. На первинному обліку в службі у справах ді­тей міської ради перебуває 22 дитини-сироти, 62 дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 73 дітей виховуються в сім'ях опіку­нів, піклувальників, 6 прожи­вають в прийомних сім'ях, 3 — на утриманні та вихованні в державних закладах.

В минулому році в місті громадянами України було усиновлено 2 дітей. Таким чи­ном, в порівнянні з попередні­ми роками, національне уси­новлення стало пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Орган опіки та піклу­вання спільно із службою у справах дітей здійснювали всі можливі заходи для за­безпечення права дітей на сімейне виховання. Як ре­зультат, із 12 статусних дітей в 2015 році лише одна дити­на не влаштована в сім'ю.

Усі питання, пов'язані із забезпеченням реаліза­ції прав дітей міста на жит­тя, охорону здоров'я, освіту, .соціальний захист, сімей­не вихован­ня та всебіч­ний розвиток, розглядає ко­місія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Уман­ської міської ради. На засі­даннях комісії в минулому році розглянуто 175 різно­планових питань, для вирі­шення яких, виходячи із ін­тересів дітей, орган опіки та піклування прийняв більше 328 рішень.

Серед головних завдань, які стоять перед органом опі­ки і піклування, — забезпе­чення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать­ківського піклування. Цьо­му сприяла міська програма щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбав­лених батьківського піклу­вання, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки, яка перед­бачала за кошти з місько­го бюджету забезпечити со­ціальним житлом троє осіб пільгових категорій. Як ре­зультат, у 2014 році придба­но одну однокімнатну квар­тиру для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2015 році 2 од­нокімнатних та двокімнатну квартиру отримали ще троє осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування. Таким чи­ном міська програма була перевиконана. Однак, не­зважаючи на досягнення, ще 43 дітей-сиріт та дітей, по­збавлених батьківського пі­клування, потребують житла.

Як зазначив на завер­шення свого виступу Олек­сандр Декарчук, за підсумка­ми діяльності минулого року служба у справах дітей місь­кої ради посіла друге місце серед міст обласного підпо­рядкування. Це результат спільної діяльності служби у справах дітей і органу опіки та піклування.

В ході засідання з метою підвищення рівня захисту населення від надзвичай­них ситуацій члени виконав­чого комітету розглянули та затвердили план цивільно­го захисту міста на поточний рік. Окремі питання стосува­лися містобудівної діяльнос­ті, зокрема, переведення са­дового будинку у житловий, надання дозволів на розмі­щення зовнішньої реклами, житлово-комунального гос­подарства, внесення змін до розпису міського бюдже­ту, надання дозволу на укла­дення угод, що потребують нотаріального посвідчення.

На виконання повнова­жень в сфері охорони ди­тинства виконавчий комітет ухвалив рішення про участь батька у вихованні малоліт­нього, який проживає окре­мо від дитини, про створення сім'ї патронатного виховате­ля О.І. Вовкотруб і переда­чу дитини на виховання та спільне проживання.

Також за погодженням з фізичними особами-підприємцями встановлено ре­жим роботи окремих закла­дів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг. Під час розгляду цього питання очільник міста зробив головний акцент на безпеці і комфортному про­живанні уманчан. Контроль за виконанням суб'єктами підприємницької діяльності рішень, що регулюють про­даж алкогольних і слабоал­когольних напоїв та гранич­ний режим роботи торгових об'єктів на території міста покладено на відділ поліції, працівники якого, в разі по­рушення цих рішень, мають скласти протоколи про адмі­ністративні правопорушення.

Крім того, хвилює Олек­сандра Цебрія наявність за­кладів в місті, де розміщені ігрові автомати.

— Це лихо не лише для Умані, але й для всієї Укра­їни, — зауважив Олександр Володимирович. — Так звана «ігроманія», як і наркоманія, алкоголізм, приносить горе в сім'ї, ламає людські долі.

За сприянням і допомо­гою в боротьбі з цим лихом він звернувся до голови гро­мадського формування з охорони громадського по­рядку і державного кордону «Уманський загін самообо­рони» Едуарда Скрипника, який також був присутній на засіданні виконкому.

Традиційно було прийня­то рішення про надання ма­теріальної допомоги окремим громадянам, а також поруше­но клопотання з відзначення державними нагородами та нагородження Почесною гра­мотою виконавчого комітету Уманської міської ради.

Слід зазначити, що пе­ред початком засідання місь­кий голова Олександр Це-брій вручив почесні державні нагороди рідним військово­службовців, які загинули на Сході України (детальніше читайте на І сторінці випус­ку). За високий професіо­налізм, значний особистий внесок у розвиток пожежно-рятувальної служби Почес­ною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради нагороджено молодшо­го сержанта служби цивіль­ного захисту пожежника-рятувальника 14-ї державної пожежно-рятувальної части­ни Сергія Осадчука.

С. КОЗІЄНКО.