cinu na proizd

В глибині значення кри­латоїнародноїмудрості «Під лежачий камінь вода не тече» вкотре перекона­лися уманчани. Виважени­ми діями та наполегливістю керівництва міської ради та міських обранців вдалося вирішити транспортний ко­лапс, який з початку року лихоманив Умань та інші міста України.

Про ситуацію навколо ска­сування пільгового проїзду на більшості маршрутів міста (че­рез рішення вищої державної влади не закладати у держ­бюджеті на 2016 рік відповід­ні кошти на компенсацію пе­ревізникам), ми неодноразово розповідали на сторінках нашої газети. Тоді, щоб знизити соці­альну напругу та хоч якось до­помогти пільговій категорії гро­мадян заощадити їхні і без того мізерні пенсії, міський голова Олександр Цебрій домовився з перевізниками. Упродовж січня автоперевізники, які обслугову­ють міські маршрути, продовжу­вали возити категорійних гро­мадян власним коштом.

Усвідомлюючи, що така домовленість тимчасова, ке­рівництво міста шукало вихід із ситуації, що склалася.Нео­дноразово міський голова осо­бисто та разом з депутатами міськради звертались до Уря­ду, аби відновили скасовані нещодавно державні субвен­ції на перевезення пільгови­ків у громадському транспорті.

Зважаючи на те, що про­блема пільгових пасажир­ських перевезень торкну­лась не лише Умані, а й інших міст України, міські голови об'єдналися навколо її вирі­шення та через Асоціацію міст України звернулися вкотре до влади з проханням терміново внести зміни до Закону Укра­їни «Про Державний бюджет України на 2016 рік» і передба­чити відповідні видатки у ви­гляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення права окре­мим категоріям громадян на пільговий проїзд.

Нарешті голос уманської громади та інших був почу­тий. 18 лютого Верховна Рада України (а це 245 депута­тів) прийняла законопроект№4024, яким відновила ком­пенсацію за перевезення піль­говиків. Відповідно до при­йнятого закону компенсація витрат за проїзд пільговиків у громадському транспорті буде здійснюватися за рахунок пе­рерозподілу коштів у Держав­ному бюджеті. На ці потреби народні обранці виділили тро­хи більше 1,9 млрд. грн.

— Спільними зусиллями ми вирішили питання щодо фі­нансового забезпечення ком­пенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, — коментує міський голова Олександр Цебрій. — Вдячний тим народним депутатам, які розробили і підтримали даний законопроект.

Закон дає право 24 кате­горіям громадян (в першу чер­гу інвалідам та пенсіонерам за віком) користуватися гро­мадським транспортом безко­штовно. Отож в уманчан, які мають пільги на проїзд, пере­візників, які його забезпечу­ють, наразі немає підстав для хвилювання.

С.КОЗІЄНКО.