22b33d64b536015f8ca25b9f1383f1db

19 лютого під головуван­ням очільника міста Олексан­дра Цебрія відбулася VII сесія Уманської міської ради сьомо­го скликання. У пленарному за­сіданні взяли участь 33 міських обранці, керівники управлінь, відділів, підприємств та орга­нізацій міста.

Перед початком розгля­ду питань порядку денного се­сії Олександр Володимирович озвучив повідомлення:

— Керуючись статтею 13 регламенту Уманської міської ради сьомого скликання, 15 лютого 2016 року на розшире­ному засіданні бюро Уманської міської організації «Всеукраїн­ське об'єднання «Батьківщи­на» було створено депутат­ську групу «ВО «Батьківщина» в Уманській міській раді сьомо­го скликання у складі депута­тів: В. Слонський, Л. Кирилюк, С. Семененко. Керівником де­путатської групи обрано Воло­димира Слонського.

Питання «Про затверджен­ня звітів про використання ко­штів цільових фондів Уман­ської міської ради за 2015 рік» було серед основних.

Як зазначила начальник бухгалтерської служби міськ­ради Людмила Філатова, для забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, ство­рення матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситу­ацій у мирний час та особли­вий період за минулий рік вико­ристано 309091,23 грн. коштів цільового фонду Уманської міської ради. За них придба­ли спорядження, спецформу, медикаменти для військово­службовців та передали гро­мадським організаціям, вій­ськовим частинам.

Крім того, 1733274,30 грн. з цільового фонду міської ради використали для покращення санітарного стану і комплек­сного благоустрою, соціально-економічного розвитку міста та утримання Центральної ава­рійно-диспетчерської служби міста Умані.

Всі ці звіти були деталь­но обговорені на навчанні де­путатів, а також розглянуті на засіданнях депутатських комі­сій. Тому проект рішення з цьо­го питання був підтриманий де­путатами одноголосно.

У «Різному» міські обран­ці затвердили дві досить важ­ливі для життєдіяльності міс­та програми.

Як зазначила заступник міського голови Вікторія Ба­бич, Програма енергозбере­ження та енергоефективності м. Умань на 2016-2020 роки на­цілена на забезпечення ефек­тивного використання палив­но-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста, сфе­рі теплопостачання та надан­ня комунальних послуг, ско­рочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання. Вона містить перелік основних організаційних та енергозбері­гаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечен­ня реалізації в місті державної політики у сфері енергозбере­ження, вдосконалення міської системи управління енерго­збереженням, спрямованої на підвищення ефективності ви­користання паливно-енерге­тичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, фор­мування в городян світогляду, орієнтованого на енергозбере­ження, отримання енергозбе­рігаючого, соціального та еко­номічного ефекту. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану місько­го господарства, його модер­нізацію і розвиток, підвищення надійності енергопостачання, покращення якості надання ко­мунальних послуг населенню і соціально-побутових умов жи­телів міста.

Програмою забезпечення пожежної, техногенної та при­родної безпеки району на 2016­2020 роки передбачаються спільні заходи органів місцевого самоврядування та РВ УДСНС, спрямовані на створення єди­ної системи забезпечення тех­ногенної та природної безпеки, її розвиток, забезпечення жит­тєво важливих інтересів держа­ви і суспільства.

Як зазначив начальник 14-ї державної пожежно-рятуваль­ної частини управління ДСНС України у Черкаській облас­ті Олег Муратов, в минулому році в місті зареєстровано 52 пожежі, які забрали життя двох людей.

Найбільшими проблема­ми, які виникають під час га­сіння пожеж, є те, що засоби пожежогасіння, техніка заста­рілі та вичерпали ресурси при­датності. Фінансування осна­щення пожежних підрозділів та

придбання пально-мастильних матеріалів для них з держав­ного бюджету є недостатнім. Тому Олег Леонідович споді­вається, що вищезазначена програма надасть можливість працівникам його частини опе­ративніше реагувати на над­звичайні ситуації та події, адже вона передбачає необхідну фі­нансову підтримку.

Депутати розгляну­ли та ухвалили ряд рішень, пов'язаних з організацією ді­яльності Уманської міської ради: доповнили план діяль­ності з підготовки проектів ре­гуляторних актів, затвердили нове Положення про виконав­чий комітет міської ради, вне­сли зміни до її Регламенту, до­повнили план роботи міської ради на І півріччя 2016 року і т. ін.

Своїм рішенням міські об­ранці надали повноваження се­кретарю міської ради Людмилі Кирилюк на підписання дого­ворів оренди землі, додатко­вих угод, угод про припинення права користування земельни­ми ділянками, договорів купівлі-продажу земельних ділянок і додатків до них та інших угод у сфері регулювання земельних відносин, засвідчення їх гербо­вою печаткою міської ради та проведення нотаріальних і ре­єстраційних дій в органах но­таріату і в органах реєстрації з питань розпорядження земель­ними ділянками.

В ході зібрання розгляну­то й інші важливі питання, які стосувалися медицини, освіти, культури, соціального захисту, комунального господарства, містобудівної діяльності, зем­левпорядкування.

Свідченням тісної співпра­ці міської влади, депутатсько­го корпусу, керівників підпри­ємств, установ і організацій, підприємців та громадськості в напрямку покращення добро­буту уманчан був оперативний розгляд близько тридцяти пи­тань порядку денного чергової сесії міської ради та ухвалення відповідних рішень.

По завершенню засідання присутні мали змогу озвучити свої запити та звернення. Зо­крема, наразі залишається невирішеним питання безкоштов­ного відвідування уманчанами дендропарку «Софіївка». Тому міський голова Олександр Цебрій дав доручення деталь­но вивчити це питання та в подальшому, можливо, на цепередбачити кошти в місько­му бюджеті.

Також депутатів цікави­ло, чи вирішується проблема з безпритульними собаками на території міста. Як зазначив в. о. начальника відділу житло­во-комунального господарства Віталій Харченко, в цьому році на проведення робіт з регулю­вання чисельності безпритуль­них тварин на території Умані виділено 54 тис. грн.

Завершилась сесія Уман­ської міської ради на приєм­ній ноті. Міський голова Олек­сандр Цебрій повідомив, що думку місцевих громад, і Уман­ської в тому числі, щодо фінан­сового забезпечення компенса­ції за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пе­редбачених законодавством пільг, нарешті почуто. Свідчен­ням цього стало схвалення 18 лютого законопроекту «Про вне­сення змін до додатків №3 та №7 Закону України «Про Дер­жавний бюджет України на 2016 рік», який підтримало 245 на­родних обранців. Отож незаба­ром пільговики знову зможуть їздити безкоштовно.

С.КОЗІЄНКО.