Передплатна кампанія - 2018 триває! Наш індекс: 61250.

12507581 898287153623029 5347165564461839280 n

21 січня в сесійній залі Будинку рад відбулось пленарне засідання IV сесії міської ради VII скликання під головуван­ням міського голови Олександра Цебрія, на яке прибули 30 з 36 місцевих обранців. Серед присутніх: представники громад­ських організацій, керівники управлінь, відділів, підприємств та організацій міста. Загалом було розглянуто 8 питань поряд­ку денного. Окремі з них викликали неоднозначні позиції у де­путатського корпусу та представників громадськості, але все ж компроміс знайшли, й важливі для територіальної громади міста рішення ухвалили.

СХВАЛЕНО ЗМІНИ ДО ГОЛОВНОГО ФІНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА МІСТА

Фінансовий блок питань по­зачергової сесії міської ради був основним на порядку ден­ному та стосувався бюджету міста. Начальник фінансово­го управління Алла Петричен­ко запропонувала до розгляду проекти рішень про внесення змін до розпису міського бю­джету на 2015 та 2016 роки.

Висвітлюючи перше питан­ня, Алла Василівна поясни­ла необхідність внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. Вони викликані змінами в обсягах міжбюджетних транс­фертів з державного бюджету, які відбулись в останні дні ми­нулого року, та в зв'язку з пе­рерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річ­ного розпису.

Далі головний фінансист міськради детально зупини­лась на змінах в міському бю­джеті на 2016 рік, викликаних доведеними обсягами міжбю-джетних трансфертів з держав­ного та обласного бюджетів.

— Базова дотація з дер­жавного бюджету затверджена в розмірі 9407,8 тис. грн., що на 613, 1 тис. грн. менше, ніж пе­редбачено міським бюджетом на 2016 рік.

Освітня субвенція дове­дена в сумі 62025,2 тис. грн., що на 1892,2 тис. грн. більше, ніж було передбачено у місь­кому бюджеті. Медична суб­венція з державного бюджету передбчається у сумі 56465,4 тис. грн., що на 1405, 8 тис. грн. менше, ніж було передбаче­но. В зв'язку з цим зменшують­ся доходи міського бюджету та видатки головного розпорядни­ка — відділу охорони здоров'я, — зазначила Алла Петриченко.

З обласного бюджету місту надійшло 1413719 грн.

Щоб забезпечити випла­ту заробітної плати та розра­хуватися за енергоносії в галу­зі охорони здоров'я, депутати вирішили відновити зменшені за рахунок медичної субвенції та базової дотації видатки ліку­вально-профілактичних уста­нов міста у сумі 2018,9 тис.грн. з резервного фонду міського бюджету.

ДЕПУТАТИ ДОЛУЧИЛИСЬ

ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОФЕ­СІЙНИХ ЗАКЛАДІВ

Відкритим залишається пи­тання фінансування професій­них закладів міста. Тому окре­мий акцент під час сесії було зроблено саме на розгляді цьо­го питання. Як зазначила Алла Петриченко, за попередніми розрахунками на утримання Уманського професійного лі­цею та Уманського професій­ного аграрного ліцею місту по­трібно додатково 22,3 млн. грн. Після детального аналізупо­треб закладів фінансистами, цю суму зменшили майже на 4 млн. грн. Таким чином на фі­нансування професійних за­кладів разом з видатками на інші пільги, які включають піль­гові перевезення, санаторно-курортне лікування, зв'язок, місту необхідно до 50 млн. грн. додаткових коштів, з яких в міському бюджеті передбача­ється не більше 13 млн. грн.

З метою виходу з еконо­мічної кризи та виправлен­ня фінансового становища, що склалося в Умані, міська рада надіслала листи до Ка­бінету Міністрів України, Асо­ціації міст України, Комітету Верховної Ради України, Де­партаменту фінансів та осо­бисто Прем'єр-міністру України і голові облдержадміністрації. Проте жодної відповіді наразі не отримали.

З «криком про допомогу» з трибуни сесійної зали до місь­ких обранців звернулися дирек­тори професійних навчальних закладів міста Леонід Щербак та Володимир Гергун. Адже вже сьогодні, харчуючи категорійних дітей, вони вимушені йти на по­рушення Закону, так як коштори­си досі не затверджені.

Олександр Цебрій запро­понував надіслати Прем'єр-міністру України А.П Яценюку від імені депутатського корпу­су черговий лист-звернення на­ступного змісту:

«Уманська міська рада повідомляє, що міський бю­джет на 2016 рік затвердже­но рішенням міської ради від 25.12.2015 р. № 2-3/7, як того вимагає ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Видатки загального фон­ду міського бюджету на 2016 рік становлять 511,1 млн. грн., з яких 169,3 млн. грн. - подат­ки і збори, які справляються на території міста (що біль­ше на 21,8 млн. грн. проти факту 2015 року), решта -субвенції та дотація з держав­ного бюджету.

На момент формування бюджету на 2016 рік освіт­ня субвенція з державного бю­джету покриває лише 73,5 від­сотка від потреби, а медична субвенція — 59,3 відсотка.

З метою подолання дефі­циту в коштах на 2016 рік по даних галузях з міського бю­джету виділено на фінансу­вання освіти - 6,3 млн. грн., на галузь охорони здоров'я - 25,8 млн. грн. Але навіть з ураху­ванням коштів міського бю­джету в цих галузях очікуєть­ся дефіцит в сумі 29,3 млн. грн., в тому числі: по осві­ті - 15,4 млн. грн., з них 10,9 млн. грн. по оплаті праці та 2,9 млн. грн. по енергоносіях, по охороні здоров'я - 13,9 млн. грн., з них: 11,6 млн. грн. по оплаті праці та 1,7 млн. грн. по енергоносіях.

Відповідно до Закону Укра­їни «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та рішен­ня обласної ради від 29.12.2015 р. № 2-3/7 «Про обласний бю­джет на 2016 рік», на відміну від попередніх років, у 2016 році передбачено утримання за ра­хунок бюджету міста Умань двох професійно-технічних на­вчальних закладів - ДНЗ «Уман­ський професійний ліцей» та ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей», що потребує ще 22,2 млн. грн. додаткового фінансового ресурсу, який не підтверджується очікуваними надходженнями в міський бю­джет протягом 2016 року.

Таким чином загальний де­фіцит по місту становитиме 51,5 млн. грн.

В зв'язку з цим просимо Вас вийти з клопотанням до Кабі­нету Міністрів України з метою виділення субвенції з державно­го бюджету на підготовку ро­бітничих кадрів (відповідно до ст. 85 Бюджетного кодексу України), або розглянути мож­ливість співфінансування да­них закладів з інших бюджетів.

Що стосується січня, то виникає загроза щодо випла­ти заробітної плати праців­никам професійно-технічних навчальних закладів, так як в бюджеті міста на 2016 рік ці кошти не були передбачені».

Депутат Сергій Яремчук вніс пропозицію: таке ж звер­нення надіслати голові Чер­каської ОДА Ю. О. Ткаченку. Присутні депутати підтримали пропозиції та ухвалили текст звернення.

12565632 898279076957170 3754692659479450330 n

Серед інших питань, які цього дня розглянули депу­тати, було ухвалення рішень про створення відділу держав­ної реєстрації та змін в струк­турі виконавчих органів місь­кої ради; затвердження нового складу комісії з питань збере­ження історичної спадщини, найменування, перейменуван­ня вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних зна­ків в місті Умань і положення про неї; про передачу майна з балансу КП «ВЖ РЕУ №2» на баланс виконавчого комітету Уманської міської ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАСТУПНИКІВ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТА СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Досить напруженим вия­вився розгляд двох останніх питань порядку денного сесії, які стосувались затверджен­ня заступників міського голо­ви з питань діяльності вико­навчих органів міської ради, секретаря виконавчого коміте­ту, кількісного і персонально­го складу виконавчого коміте­ту Уманської міської ради VII скликання.

Громадські активісти ви­магали виключити їх з поряд­ку денного сесії, аргументую­чи, що виконком обирається громадою та має бути громад­ським. Цю думку підтримав депутат від фракції «Свобо­да» Сергій Яремчук та озву­чив громадську вимогу до міського голови та депутатів міськради, яку напередодні ухвалили на засіданні Громад­ської ради. Серед головних пропозицій — відхилити за­пропоновані міським головою кандидатури на посади за­ступників міського голови з питань діяльності виконав­чих органів міськради, оскіль­ки вони внесені без широкого громадського обговорення та не погоджені територіальною громадою міста; включити до складу виконавчого комітету міської ради 6 представників громадськості, делегованих Громадською радою.

З цього приводу в сесійній залі розгоралися неабиякі при­страсті. Крізь вигуки «Ганьба!» та спроби блокувати трибуну головуючий не міг продовжу­вати засідання, а тому був ви­мушений оголосити перерву, і депутати продовжили роботу в кабінеті міського голови.

Після кількахвилинного «перепочинку» вони поверну­лися до сесійної зали і про­довжили роботу в звичному режимі. Підбиваючи риску у дискусії, очільник міста Олек­сандр Цебрій подякував ак­тивістам за конструктивні ви­ступи і зауваження та, діючи в рамках чинного законодавства, запропонував до обговорення кандидатури на посади заступ­ників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого коміте­ту міської ради та персональ­ний склад виконкому в кількос­ті 11 осіб.

Таким чином міські обран­ці знову затвердили на посаді першого заступника місько­го голови Сергія Клочка.

11991 898286350289776 4974046130189434245 n

За­ступником міського голови з економічних питань призначе но досвідченого спеціаліста та фахівця державних органів влади Вікторію Бабич.

12439055 898283396956738 8822932031873757337 n

Гумані­тарною сферою міста опікува­тиметься Ольга Радченко.

12509869 898283356956742 6455578688364646896 n

Се­кретарем виконавчого комітету знову обрано Любов Плотнікову.

12509286 898279073623837 8887320153398194318 n

Серед новообраних членів виконкому: заступник головно­го лікаря КП «Уманська лікар­ня» Микола Васильчук, гро­мадський активіст В'ячеслав Зозуля, завідуюча юридичним відділом ТОВ «А-пілон» Ла­риса Качан, директор товари­ства з обмеженою відповідаль­ністю «Рост» Нухим Лазебник, комерційний директор ПП «Нікогда М.М.» Олександр Луковецький, начальник фінансово­го управління міськради Алла Петриченко.

Тож побажаємо всім їм здоров'я, сил, плідної праці на благо територіальної грома­ди міста!

С.КОЗІЄНКО.

Новини інформагентств

Читати всі новини...