Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Погода

a 035

За ініціативи фракції ВО «Батьківщина» з метою соці­ального захисту населення в умовах погіршення еконо­мічної ситуації під час чергової 74-ї сесії Уманської міської ради депутати ухвалили звернення до найвищих органів влади, в якому просять призупинити дію постанов про підвищення тарифів на електроенергію, тепло- і газопос­тачання для населення України. Текст звернення до за­твердження запропонувала депутат міської ради, керів­ник фракції ВО «Батьківщина» Людмила КИРИЛЮК:

ЗВЕРНЕННЯ

Уманської міської ради VI скликання до Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної

Ради України з приводу підвищення тарифів на ко­мунальні послуги

Звертаємось до вас, як до верхівки законодавчої та ви­конавчої влади в Україні, за­вдання якої полягає у при­йнятті законодавчих актів, що в першу чергу повинні бути направлені на відстоюван­ня інтересів, прав та свобод громадян України. Оголоше­не Кабінетом Міністрів Укра­їни безпрецедентне підви­щення тарифів на комунальні послуги викликало масові невдоволення мешканців м. Умань.

Ми розуміємо, що краї­на сьогодні знаходиться у стані військового конфлік­ту на Сході, але перекла­дати весь тягар на плечі населення - неприпустимо! Вирішення проблем країни не може здійснюватись за рахунок «спустошення ки­шень» робітників, вчителів, працівників культури, охо­рони здоров'я, соціальної сфери, державних служ­бовців нижчої ланки, пен­сіонерів.

За планами Кабміну до кінця нинішнього року тари­фи на газ для населення ма­ють зрости в сім разів. Отже, громадяни України витрача­тимуть на оплату комуналь­них послуг близько 70% се­редньомісячного доходу, тоді як у країнах Євросоюзу цей показник становить не біль­ше 20%.

Уряд запевняє, що для малозабезпечених родин розроблено механізм суб­сидій, але при цьому наго­лошує, що допомогу від дер­жави зможуть отримувати лише ті, кому вона вкрай не­обхідна. Як діятиме систе­ма допомоги на практиці — ще невідомо, разом з тим очевидно, що в умовах ско­рочення рівня реальних до­ходів, інфляції, відсутнос­ті індексації пенсій та інших соціальних виплат, кількість тих, хто не зможе сплачува­ти комунальні послуги, по­стійно зростатиме. У свою чергу це спричинить неконтрольоване загострення кризи неплатежів, остаточ­но руйнуючи житлово-кому­нальне господарство країни.

Натомість нинішні про­блеми житлово-комунально­го господарства України мож­на вирішити лише шляхом добре продуманих реформ, ліквідації монополізму, коруп­ції, казнокрадства і посадо­вих зловживань в енергетич­ній галузі, а не безкінечним підвищенням тарифів на ко­мунальні послуги.

Депутати Уманської місь­кої ради звертаються до вас з категоричною вимогою не допустити анонсованого без­прецедентного підвищення комунальних тарифів.

Тому просимо вас для нормалізації тарифної полі­тики і упередження соціаль­ної напруги в суспільстві вжи­ти такі заходи, а саме:

Скасувати Постанови НКРЕКП № 220 та № 583, якими передбачено підви­щення тарифів на електро­енергію та газ для населен­ня України.

Зобов'язати НКРЕКП разом з Міністерством па­лива та енергетики розро­бити процедуру надання газу для населення тіль­ки власного видобутку, з відповідними цінами. Су­марні сплати за комунальні послуги не повинні переви­щувати 15% сумарного до­ходу сім'ї.

Припинити діяльність на газовому та енергетичному ринках непрозорих кампаній, які запроваджують тіньові методи роботи та створюють різке підвищення цін на газ та електроенергію тощо.

Зобов'язати централь­ний орган виконавчої вла­ди - Кабінет Міністрів Украї­ни - розробити та прийняти нормативно-правові акти, які визначатимуть джерела та механізми компенсацій із бюджету виробникам житло­во-комунальних послуг; під­готувати пропозиції щодо внесення необхідних змін до Закону України «Про держав­ний бюджет України на 2015 рік» у частині включення ком­пенсацій виробникам житло­во-комунальних послуг.