Передплатна кампанія - 2020 триває! Наш індекс: 61250.

Погода

a 007

(Із сесії місої ради)

17 вересня під головуван­ням виконуючого обов'язки міського голови Олександра Цебрія відбулось пленарне засідання чергової 74-ї се­сії Уманської міської ради VІ скликання, на якому депута­ти розглянули і підтримали своїм голосуванням 46 про­ектів рішень зі змінами і до­повненнями.

В роботі сесії взяли участь 26 депутатів міської ради, члени виконавчого ко­мітету, керівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування та виконав­чих органів, представники за­собів масової інформації та громадських організацій.

ccf2c692529621b43b1fcb1d46ef02ad

Після затвердження по­рядку денного роботи де­путати заслухали звіт в.о. міського голови, секретаря Уманської міської ради Олек­сандра Цебрія про роботу виконавчих органів міської ради. Підсумок діяльності ор­ганів виконавчої влади за ми­нулий рік був викладений на 63 сторінках друкованого тек­сту та розміщений на офіцій­ному сайті Уманської міської ради, скорочена версія яко­го висвітлювалась 24 липня цього року на сторінках на­шої газети.

У своїй доповіді очільник міста зупинився на основних ключових питаннях, що сто­сувались господарювання та управління містом у звіт­ному періоді: зроблені кроки для забезпечення зменшен­ня дефіциту міського бюдже­ту, сприяння залученню ін­вестицій в економіку Умані, здійснення заходів щодо ви­рішення питань у сфері жит­лово-комунального гос­подарства та благоустрої, вирішення питань цивільного захисту та безпеки гро­мадян, підвищення оборо­ноздатності та соціального захисту бійців АТО, управ­ління комунальним майном територіальної громади, у сфері земельних відносин, гуманітарній сфері тощо. Ко­ротко охарактеризував осно­вні проблеми, які виникали і виникають в Умані та як дово­диться міській раді спільни­ми зусиллями з виконавчими органами та територіальною громадою їх вирішувати.

Додаткові запитання очільнику міста поставила депутат Лідія Музиченко, яку цікавило погашення забор­гованості із заробітної плати працівникам КП «Комуналь­ник» та повернення цьому підприємству боргу від ТОВ «Екосервіс».

— Заборгованість по ви­платі заробітної плати вини­кла не за останній рік. Робо­та по виплаті заборгованості продовжується. Жоден пра­цівник КП «Комунальник» не залишиться без заробіт­ної плати, — запевнив Олек­сандр Володимирович. Звіт в.о. міського голови був під­триманий депутатами.

Доповненням та продо­вженням теми першого пи­тання порядку денного ста­ло питання «Про виконання показників Програми еконо­мічного і соціального розви­тку Умані за ! півріччя 2015 року», яке висвітлила началь­ник економічного відділу Вік­торія Бабич:a 011

— Є ряд позитивних змін у виконанні річних показників Програми економічного і со­ціального розвитку. Зокрема, промисловими підприємства­ми міста реалізовано продук­ції за січень-червень 2015 року на суму 510,1 млн. грн., з ростом до відповідного пері­оду минулого року на 46 від­сотків. Річні планові показни­ки Програми забезпечено на 62 відсотки.

Як зазначила Вікторія Ві­кторівна, основні показники Програми також характери­зує обсяг капітальних інвес­тицій, який за ! півріччя 2015 року склав майже 83 млн. грн. та зріс на 47 відсотків. Найбільш позитивним по­казником є обсяг введення житла в експлуатацію: за січень-червень введено в екс­плуатацію 7546 кв. м загаль­ної площі житла, що на 73 відсотки більше, ніж у мину­лому році.

Не менш важливим пи­танням порядку денного було питання «Про виконан­ня міського бюджету за І пів­річчя 2015 року», яке попере­дньо детально розглядалось на засіданні виконавчого ко­мітету, бюджетній комісії, вивчалось під час навчан­ня депутатів. Начальник фі­нансового управління міської ради Алла Петриченко a 017зро­била короткий висновок вико­нання бюджету за звітний пе­ріод. Слід відмітити, що вся робота з мобілізації коштів до міського бюджету здійснюва­лася відповідно до чинного законодавства і спрямовува­лася на забезпечення належ­ного виконання делегованих місцевому самоврядуванню державних повноважень у галузях гуманітарної сфе­ри та власних повноважень, пов'язаних з життєдіяльніс­тю міста.

— Міський бюджет за І півріччя 2015 року викона­ний за доходами у сумі 203,6 млн. грн., за видатками — 198,1 млн. грн., з перевищен­ням доходів над видатками у сумі 5,4 млн. грн. Спеціаль­ний фонд міського бюдже­ту виконаний за доходами у сумі 15,6 млн. грн., за видат­ками — 16,1 млн. грн., за кре­дитуванням — 5,6 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 614,3 тис. грн., — зазначила Алла Ва­силівна.

Зміни в обсягах міжбюджетних трансферів з дер­жавного бюджету, субвенцій з обласного та районних бюджетів, розподіл додатко­вих надходжень до загаль­ного фонду міського бюдже­ту, до бюджету розвитку та перерозподіл затверджених бюджетних призначень за пропозиціями головних роз­порядників бюджетних коштів викликали необхідність вине­сення на розгляд сесії місь­кої ради проекту рішення про зміни до міського бюджету на 2015 рік.

— Відповідно рішення Черкаської обласної ради, розпоряджень облдерж­адміністрації нашому місту надається субвенція з дер­жавного бюджету на пога­шення заборгованості з різ­ниці в тарифах на послуги з централізованого водопос­тачання та водовідведення у сумі 16 986 161 грн. Субвен­ція надходила місту в чотири етапи. Ці кошти будуть спря­мовані на КП «Уманьводоканал», яке розрахувалось з ПАТ «Черкасиобленерго» за спожиту електроенергію в сумі 7 312 505 грн. та ПАТ «Білоцерківвода» — 7 673 656 грн. за спожиту воду, — за­значила начальник фінан­сового управління Алла Пе­триченко. — Відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 28 серпня бюдже­ту міста надається додатко­ва субвенція на придбання твердого та рідкого пічно­го побутового палива і скра­пленого газу в сумі 40 тис. грн. Кошти спрямовуються на субсидії населенню, піль­ги ветеранам війни, військо­вої служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чор­нобильської катастрофи, ба­гатодітним сім'ям.

Висвітлюючи дане питан­ня, Алла Петриченко повідо­мила, що за липень-серпень поточного року план влас­них надходжень загального фонду міського бюджету пе­ревиконано на 10 186,5 тис. грн., або на 12 відсотків. Ці кошти могли б піти на вкрай необхідні потреби нашого міста (дороги, фасади, дахи і т. інше). Однак, в зв'язку з тим, що субвенція на охоро­ну здоров'я та на освіту над­ходить в тих розмірах, що і надходила (70-80 відсотків від потреби), міська влада вимушена усі кошти переви­конання спрямовувати на ці галузі. Зокрема, на виплату заробітної плати освітянам та медикам спрямовується 7578,1 тис. грн., на погашен­ня заборгованості за енерго­носії в освіті та медицині — 2 300 тис. грн.

Під час обговорення ви­ступила депутат міської ради Лариса Качанова, яка вбачає вирішенням проблем галузі охорони здоров'я у створенні резервного фонду цієї галузі.a 019

— Незалежно від того, що завершується каденція де­путатів міської ради, потріб­но вже сьогодні визначитись

3 пріоритетом. І це має бути охорона здоров'я, — акцен­тувала увагу присутніх Лари­са Петрівна.

За словами очільника міста, проблеми міського бюджету, виконання заходів щодо подолання дефіциту та пошук додаткового фінансо­вого ресурсу знаходиться на постійному контролі виконав­чих органів міської ради. Ро­бота щодо пошуку додатко­вого фінансового ресурсу та вжиття заходів з оптимізації видатків буде продовжувати­ся і надалі, проте власними силами подолати існуючий дефіцит неможливо. Єдиним вирішенням проблеми міста є збільшення обсягів освітньої та медичної субвенцій при внесенні змін до державного бюджету на 2015 рік або ви­рішення на державному рів­ні питань щодо приведення у відповідність до розрахунко­вого показника медичної та освітньої субвенцій.

Крім того, на сесії було ухвалено ряд важливих рі­шень, що стосувались за­твердження міських програм.

В ході пленарного засі­дання депутати проголосува­ли за присвоєння звання «По­чесний громадянин м.Умань» посмертно: Орлову О.Ю., Качуру І.І., Курмашеву О.В., Пожарському Д.П., Слонському І.О. — за проявлений ге­роїзм, мужність, вірність і лю­бов до Батьківщини, народу України, відстоювання тери­торіальної цілісності держави ціною власного життя.

Ряд питань порядку ден­ного присвячувалося місто­будівній діяльності, зокрема, щодо розробки та затвер­дження детальних планів те­риторій, проекти рішень яких озвучив начальник управ­ління містобудування та ар­хітектури Віктор Лісаченко. З проектами рішень питань житлово-комунальної сфе­ри (приватизація об'єктів ко­мунальної власності, ко­ристування житлових та нежитлових приміщень, га­ражів) присутніх ознайомила начальник відділу комуналь­ного майна Ніна Коломієць.

Також були розглянуті пи­тання земельних відносин, за результатами яких затвер­джено 11 рішень. Особливі емоції присутніх на сесії ви­кликало рішення «Про резер­вування земельної ділянки — масиву учасникам АТО».

— З метою забезпечення військовослужбовців, які бе­руть участь в антитерористичній операції, зарезервува­ти земельну ділянку в районі масиву «Східний» орієнтова­ною площею 0,5850 га для будівництва та обслуговуван­ня житлового будинку, госпо­дарських будівель та споруд із земель запасу комунальної власності Уманської міської ради, — йшлося в проекті рі­шення, яке запропонувала до затвердження начальник від­ділу з питань земельних від­носин Лідія Тарасюк.

Як зазначив Олександр Володимирович, після вре­гулювання питання порядку постановки на облік грома­дян, які бажають отримати земельні ділянки, учасники АТО отримають 64 земель­ні ділянки. Присутні на се­сії учасники АТО висловили свої думки з цього приво­ду. Адже така кількість зе­мельних ділянок забезпе­чує лише 25 відсотків від потреби. Однак, Олександр Цебрій запевнив, що всі учасники АТО отримають земельні наділи, передбаче­ні законодавством.a 026

Після майже 3-годинної злагодженої і конструктивної роботи сесія міської ради за­вершила свою роботу.a 046

С.КОЗІЄНКО.