Передплатна кампанія - 2019 триває! Наш індекс: 61250.

11898519 827979073987171 6728952982537885107 n

Минуло більше місяця, як в міськвиконкомі збирали на розширену нараду пред­ставників розважальних за­кладів міста, правоохорон­ців, громадськість. Говорили багато, думки та пропози­ції були різнопланові. Та всі вони зводилися до одного — як убезпечити життя гро­мадян міста під час їхнього відпочинку в розважальних закладах?

Що ж змінилося від­тоді? На запитання шука­ли відповіді в ході наради, яку на минулому тижні про­вела заступник міського го­лови Людмила Кирилюк. До участі в зібранні запроше­но: начальника сектора охо­рони громадського порядку Уманського УМВС України и в Черкаській області Сергія Кизиму, голову постійної ко­місії Уманської міської ради VI скликання з питань депу­татської діяльності, захисту прав громадян, законності та правопорядку Олексан­дра Середу, представників торгового відділу міськра­ди Світлану Цівань, розва­жальних закладів — Люд­милу Мєроньчук («Сага»), Олену Верещак («Іксія»), Ро­мана Войтка («Ігракот»).f3a77a0fe6350484af66db431ae8f3a2

Приводом для чергової наради стали скарги мешканців міста, що стосували­ся порушення режиму тиші у нічний час в закладах рес­торанного, готельного гос­подарства, а особливо в ніч­них розважальних закладах, розташованих у житлових будинках. Крім того, громад­ськість міста схвилював ін­цидент, який трапився 21 серпня поблизу нічного клу­бу «Іксія». Тому основний ак­цент на нараді зроблено на дотриманні правопорядку саме в розважальних закла­дах та біля них.

Людмила Миколаївна про­аналізувала статистику кримі­нальних правопорушень, ско­єних в цих місцях. За даними Уманського МВ УМВС у Чер­каській області за І півріччя 2015 року на території кафе «Іксія» зареєстровано 23 фак­ти проти 19 за аналогічний період минулого року, кафе «Сага» — 15 проти 23, «Ігракот» — 19 фактів, «Огнєнная лошадь» — 5.

— Всі ці правопорушен­ня становлять загрозу життю та безпеці уманчан. З метою дієвого реагування виконав­чий комітет міської ради роз­робив проект рішення, яке регулюватиме діяльність за­кладів торгівлі, ресторанно­го господарства у нічний час, де чітко визначено відповідальних, які контролювати­муть дотримання виконан­ня рішення ради та будуть забезпечувати тишу і спокій в нічний час в нашому міс­ті. Наразі досить гостро сто­їть питання заборони про­дажу алкоголю у нічний час. На жаль, на сьогодні місь­ка рада та виконавчий комі­тет не мають повноважень щодо видачі ліцензій на про­даж алкогольних та тютюно­вих виробів. Цим займається відповідний орган в Черка­сах. Однак, ми сподіваємося на зміни в законодавстві, — говорить Людмила Кирилюк.

Сьогодні надходять чис­ленні нарікання на діяль­ність правоохоронних ор­ганів. Та, зрозуміло, що два автопатрулі, які курсують по нічному місту, фізично не мо­жуть забезпечити правопо­рядок на всій його території.

— Основною причиною виникнення конфліктів у нічних клубах та скоєння правопорушень є надмірне вживання відвідувачами ал­коголю, — вважає Сергій Кизима. — Якщо в нічних клу­бах є охорона, то вона має не тільки працювати в закла­ді, але і контролювати при­леглу до закладу територію.

Тому правоохоронець радить власникам нічних клубів встановити відеокамери та підсилити освіт­лення територій закладів у нічний час. З метою забезпе­чення охорони громадсько­го порядку Сергій Микола­йович запрошує до спільних рейдів з правоохоронцями представників міської ради, санітарно-епідеміологічної служби, представників гро­мадських формувань.

За результатами розгля­ду піднятих на минулій нараді основних проблем представ­ники розважальних закладів доповіли про зміни та напрацювання в їхніх закладах, а саме: в кафе «Сага» посили­ли охорону, встановили до­даткове освітлення прилеглої території в «Іксії», облаштували нову систему відеоспостереження та скоротили робо­чий час в «Ігракоті».

Підсумовуючи зібрання, Людмила Миколаївна вко­тре наголосила керівникам нічних клубів сконцентрува­ти максимум зусиль у попе­редженні провокаційної ді­яльності біля розважальних закладів.

Добре, коли влада і гро­мада ідуть назустріч один одному і розуміють, що для покращення ситуації в міс­ті потрібна співпраця сторін.

С.КОЗІЄНКО.

Новини інформагентств

Читати всі новини...