adress b4dc1b18aaa75c61e7eaad8c0485ff90

На черговому засіданні ви­конкому міської ради, яке про­вів в.о. міського голови Олек­сандр Цебрій, аналізували виконання фінансових пла­нів за ІІ квартал 2015 року ко­мунальними підприємствами міста, запросивши на засідан­ня керівників усіх комунальних підприємств. Начальник еко­номічного відділу Анатолій Кузан поінформував про еконо­мічні показники кожного з них за звітний період. На жаль, фі­нансова діяльність більшості з них збиткова. З цього питання прийнято відповідне рішення.

Головний архітектор міс­та Віктор Лісаченко запропо­нував до розгляду надання до­зволів на зовнішню рекламу, а також щодо надання згоди ТОВ «Люкс-Альянс» на продовжен­ня терміну завершення будів­ництва об'єкта незавершеного будівництва. Члени виконко­му погодилися і прийняли рі­шення.

Про заходи щодо забезпе­чення проведення на території міста місцевих виборів 25 жов­тня 2015 року проінформува­ла секретар виконкому міської ради Любов Плотнікова. Рішен­ням виконкому затверджено відповідні заходи, склад ви­борчої комісії та дислокацію стендів передвиборчої агітації.

Затверджено також поло­ження про міську комісію з пи­тань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних си­туацій.

Серед інших питань, роз­глянутих на засіданні викон­кому, — про організацію тор­говельного обслуговування паломників-хасидів у вересні 2015 року, про плату за навчан­ня у початкових спеціалізова­них мистецьких навчальних закладах на 2015-2016 на­вчальний рік, про нагороджен­ня Почесною грамотою вико­навчого комітету міської ради, про надання одноразової ма­теріальної допомоги окремим громадянам згідно поданих ними заяв.

Т.БОРОДИНСЬКА.