Передплатна кампанія - 2019 триває! Наш індекс: 61250.

DSC 0997

Минулої п'ятниці відбу­лася 73, позачергова сесія міської ради, яку провів виконуючий обов'язки місько­го голови Олександр Цебрій. У порядку денному зібрання — кілька питань, які потребу­ють ознайомлення і погоджен­ня депутатів.

Зокрема, про створення відділу державного архітек­турно - будівельного контролю Уманської міської ради. Це пе­редбачено Законами України «Про місцеве самоврядуван­ня в Україні» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентра­лізації повноважень у сфе­рі архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодав­ства». Про мету і завдання цього підрозділу розповів на­чальник юридичного відділу Антон Гришак.DSC 1011

Згідно положення його основними завданнями є: за­безпечення законодавства у сфері містобудування та архі­тектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації за­твердженої містобудівної до­кументації; розгляд справ про правопорушення у сфері міс­тобудівної діяльності; реаліза­ція державної політики з питань державного архітектурно-буді­вельного контролю та нагляду. Відділ підконтрольний та під­звітний Уманській міській раді, міському голові та заступникам міського голови, а також цен­тральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в цій сфері.

Депутати прийняли від­повідне рішення, в якому за­тверджено положення про вказаний відділ і передбаче­на загальна чисельність його у кількості 6 штатних одиниць.

У зв'язку зі створенням нового відділу внесено змі­ни у структуру та загальну чи­сельність виконавчих органів Уманської міської ради станом на 1 вересня 2015 р. З цього питання проінформувала се­кретар виконкому міської ради Любов Плотнікова.

На сесії затверджено по­рядок розміщення інформа­ційних наметів (столів, ре­кламних засобів та ін.) для здійснення агітаційних, інфор­маційних, роз'яснювальних, рекламних заходів на тери­торії нашого міста. В додатку до прийнятого з цього питан­ня рішення визначено кон­кретні місця для агітаційних заходів. їх дев'ять: вул. Жов­тневої революції, 74 (тротуар між зупинкою та універсамом «Експрес»), вул. Залізнична,14 (тротуар навпроти маркету «Славутич»), перехрестя ву­лиць Фрунзе та Шкільної ( біля магазину «Лада»), вул. Пра­ці, 47 (біля відділення зв'язку), вул. Артема, 30 ( біля ЗОШ №6), перехрестя вулиць Тімірязєва, Аеродромної та Арте­ма (в районі автобусної зупин­ки «Аеропорт»), перехрестя вулиць Леніна і Тищика (з боку магазину «Вігрос»), вул. Коломенська, 2 ( між кінотеатром «Комсомолець» та художнім музеєм), вул. Комарова,8 (біля магазину «Астро»).

З метою попередження спалахів особливо небезпеч­них хвороб і масових отру­єнь тварин та їх ліквідації при Уманській міській раді створе­но державну надзвичайну протиепізоотичну комісію, затвер­джено відповідне положення та її склад.

В порядку денному 73-ї сесії — розгляд постано­ви Київського апеляційного адміністративного суду від 23.07.2015 року (щодо звину­вачень на адресу в.о. місь­кого голови О.В.Цебрія). Ін­формував з цього питання Антон Гришак:

— Дійсно, у разі, якщо особу, на яку покладено ви­конання функцій органу міс­цевого самоврядування, притягнено до адміністра­тивної відповідальності за корупційне правопорушен­ня, і відповідне рішення суду набрало законної сили, таке рішення має бути розгляну­то на сесії відповідного ор­гану.

В окремих випадках невинесення на розгляд орга­ну рішення суду така без­діяльність за рішенням адміністративного суду може бути визнана проти­правною та зобов'язано від­повідний орган вчинити дії, які мали б бути вчинені.

У даному випадку радою має бути розглянуто рішен­ня суду про притягнення до адміністративної відпові­дальності посадової особи органу місцевого самовря­дування.

Особливу увагу необхід­но звернути на той факт, що питання щодо усунення осо­би від здійснення функцій та дострокового припинення повноважень має бути роз­глянуто в межах компетен­ції відповідно до вимог зако­нодавства.

Відповідальність за корупційні адміністративні правопорушення передба­чена у вигляді штрафу або у вигляді позбавлення пра­ва обіймати певні посади, або займатись певною ді­яльністю.

Відповідальність за кон­кретний вид правопорушен­ня встановлюється кожною нормою окремо і застосова­на вона може бути виключно судом. У даному разі судом на Цебрія було накладено штраф.

Як відомо, судом пер­шої інстанції було закрито провадження за відсутніс­тю складу правопорушення.

В свою чергу, з жов­тня 2014 року органи про­куратури позбавлені права оскарження постанов суду І інстанції у справах про адміністративні правопорушення. При розгляді справи про адміністративні право­порушення суд обов'язково має враховувати усі фак­тичні обставини в сукупнос­ті. У випадку застосування статті 172-7 КУпАП такими обставинами є: наявність конфлікту інтересів в ціло­му, реальність такого кон­флікту, спрямованість рі­шення, прийнятого органом (міською радою), значимість впливу конкретної особи на прийняте рішення, настан­ня фактичних переваг для певних осіб за результата­ми його прийняття, настан­ня несприятливих наслідків, у даному випадку, для орга­ну місцевого самоврядуван­ня або місцевої громади та, головне, наявність у особи умислу.

Навіть якщо залишити усі зазначені вище момен­ти поза увагою, апеляційним судом, тим не менше, було розглянуто справу про адмі­ністративне правопорушен­ня та накладено стягнення саме у вигляді штрафу, а не будь-яке інше.

Відповідно рада, в свою чергу, має розглянути та проаналізувати відповідну постанову суду, та у разі на­явності підстав для тимча­сового припинення повнова­жень голови місцевої ради, або, у даному випадку, вико­нувача обов'язків, прийняти відповідне рішення.

Перелік підстав такого дострокового припинення повноважень прямо визна­чений ЗУ «Про місцеве са­моврядування України» та розширеному тлумаченню не підлягає. У разі ж набран­ня законної сили рішенням суду про притягнення особи до адміністративної відпові­дальності такою підставою є виключний випадок, коли відповідним рішенням вста­новлено санкцію у вигляді позбавлення права обійма­ти певні посади або займа­тися певною діяльністю.

Рішення Черкаського окружного суду, яким Уман­ську міську раду зобов'язано розглянути постанову Апе­ляційного суду Черкаської області про притягнення Цебрія до адміністративної від­повідальності і тим самим дотриматись встановленої законодавством процедури.

Проте таке рішення не може і не вказує на зміст прийнятого радою рішення за результатами розгляду постанови,не впливає та не може впливати на вирішен­ня радою питання по суті. Саме ж питання повинно ви­рішуватись із дотриманням у встановленому порядку із урахуванням основопо­ложних принципів місцево­го самоврядування, зокре­ма принципу самостійності в межах своїх повноважень та законності.

Із зверненням щодо не­правомірних дій народно­го депутата України Анто­на Яценка, його поведінки та висловлювань, що при­нижують нині діючу в міс­ті владу, виступила депутат Надія Тульчинська. DSC 1024її звину­вачення підтвердили і пред­ставники ПАТ «Автодор» DSC 1042та ПП «Світ вікон»,DSC 1047 директор дендропарку «Софіївка» Іван Косенко.DSC 1068

Своє протистояння до міської влади висловила де­путат Лідія Музиченко.

Заступник міського го­лови Людмила Кирилюк за­кликала депутатів до толе­рантності та поваги один до одного, не перекручува­ти факти.

— Прикро, що деякі гро­мадські «діячі», активісти своїми висловлюваннями та діями прагнуть, щоб жит­тя в місті стало розбалансованим, нестабільним. Да­вайте ж будемо терплячими, а на виборах жителі міста скажуть своє слово, — ви­словилася Людмила Мико­лаївна.

На завершення засідан­ня сесії Олександр Цебрій сказав:

— Жодна людина — не Бог, навіть якщо це народ­ний депутат України. А наші уманчани — мудрі та роз­важливі, тож розберуться — кому вірити, а кому — ні.

На підтримку очільни-ка міста сказали своє слово громадські активісти Лідія Радушина та Ольга Бялик.

Т.БОРОДИНСЬКА.

Новини інформагентств

Читати всі новини...